1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. Biowarmte-installatie Diemen

Biomassa: een mogelijke tussenstap naar CO2-vrije stadsverwarming

In 2040 willen we stadsverwarming in Amsterdam-Oost, Diemen en Almere helemaal CO2-vrij hebben gemaakt. Dan gebruiken we dus geen aardgas meer. Daarom werken we aan een brede mix van duurzame warmtebronnen, waaronder een mogelijke biowarmte-installatie in Diemen.

Wat is biomassa?

Bij biomassa voor warmteproductie worden laagwaardige bijproducten uit de houtverwerkende industrie benut, zoals takken en zaagsel. Zo wordt het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd. Daarbij mag alleen biomassa uit verantwoord beheerde bossen worden gebruikt, want dan is het echt duurzaam.

Een tijdelijke oplossing

Om volledig fossielvrije warmte te kunnen leveren, is een brede mix aan duurzame bronnen nodig. We ontwikkelen steeds meer duurzame warmtebronnen, zoals een elektrische boiler van 150 MW. Ook werken we met meerdere datacenters aan het nuttig inzetten van de restwarmte en werken we aan het inzetten van geothermie. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om onze gascentrales in de toekomst geschikt te maken voor waterstof. Zo maken we de centrale later minder vaak en uiteindelijk helemaal niet meer nodig.

Het duurt echter nog een tijd voordat we deze technieken grootschalig kunnen inzetten. Tot die tijd kunnen we een belangrijk deel van de warmte fossielvrij opwekken met biomassa. We zien biomassa voor warmte in de gebouwde omgeving dan ook als een tussenoplossing. Lees meer over de ontwikkeling van fossielvrije warmtebronnen.

Alleen voor stadswarmte

Als we de biowarmte-installatie gaan bouwen, dan gebruiken we die voor het maken van stadswarmte. Niet voor de opwek van stroom. Daarvoor investeert Vattenfall al in andere duurzame oplossingen, namelijk wind- en zonne-energie.

Alleen resthout uit duurzaam beheerde productiebossen

Voor onze biomassa-installatie zouden we niet zomaar bossen kappen. We gebruiken laagwaardige bijproducten van de bestaande houtverwerkende industrie. Het hoogwaardige hout wordt gebruikt voor duurzame houten producten, zoals meubels en houten huizen. Daarbij gebruiken wij alleen biomassa uit verantwoord beheerde bossen. Daarin groeit er meer hout bij dan er geoogst wordt en wordt de biodiversiteit in stand gehouden. Lees  meer over de herkomst.

Zorg voor de luchtkwaliteit in de omgeving

We vinden een goede luchtkwaliteit van groot belang. Daarom zorgen we voor moderne rookgasfilters, waarmee de centrale nauwelijks bijdraagt aan de concentratie van fijnstof in de omgeving. Lees meer over geur, geluid en vrachtwagens.

Het besluit over de bouw hebben we nog niet genomen

Voordat we een besluit nemen, onderzoeken we goed of er alternatieven zijn. We nemen op z’n vroegst in het najaar van 2022 een besluit of we de biowarmte-installatie echt gaan bouwen. Lees meer over vergunningen en afspraken met overheden.

Naast alle informatie die wij hieronder geven, verwijzen wij ook graag naar de website biomassafeiten.nl voor meer informatie over biomassa.

Waarom biomassa voor stadsverwarming?

In Nederland willen we stoppen met aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof en door de verbranding ervan stijgt de hoeveelheid CO2 in de lucht. Daarnaast wordt aardgas steeds schaarser. Nederland is voor een steeds groter deel afhankelijk van aardgas uit het buitenland.

We willen het mogelijk maken om binnen één generatie fossielvrij te leven. Daarom investeren wij grootschalig in verschillende vormen van duurzame energie zoals wind en zonne-energie.

Er zijn ook bronnen nodig voor duurzame warmte. De meeste huizen gebruiken namelijk meer warmte dan stroom. Daarom werken wij aan de ontwikkeling van een brede mix van duurzame warmtebronnen.

Veel van deze technieken hebben nog veel ontwikkeltijd nodig. Of ze kunnen niet het hele jaar door betrouwbaar duurzame warmte leveren. Met biomassa kunnen we op korte termijn een flinke slag maken in het fossielvrij maken van onze warmtelevering. We hebben in Zweden jarenlange ervaring met deze brandstof en zijn er daarom van overtuigd dat we biomassa op een verantwoorde, duurzame manier kunnen toepassen.

Voor volledig CO2-vrije warmte is een breed aanbod aan bronnen nodig

Onze stadsverwarming in Amsterdam-Oost, Diemen en Almere bespaart al meer dan 60% CO2 vergeleken met een gasgestookte HR-ketel thuis. Volgens onze doelstelling is stadsverwarming uiterlijk in 2040 volledig CO2-vrij. Dat kunnen we alleen bereiken met een breed scala aan duurzame warmtebronnen. Sommige van deze bronnen zullen we zelf beheren. We nodigen ook andere partijen uit om duurzame warmte aan het open warmtenet te leveren.

Duurzame warmtebronnen: ons plan van nu tot 2040

Korte termijn: elektrische boiler, duurzame biomassa en datacenter restwarmte

Op korte termijn willen we de CO2-prestatie nog verder verbeteren. Dit doen we door het toevoegen van meerdere duurzame bronnen en een koppeling met het warmtenet van Amsterdam West. Het gaat dan om een elektrische boiler, duurzame biomassa en restwarmte van datacenters.

Met de koppeling met het warmtenet van Amsterdam West, gerealiseerd in 2021, leveren we CO2-arme warmte van het afvalenergiebedrijf AEB aan Amsterdam Zuid. Hiermee willen we de CO2-besparing op korte termijn al verhogen naar 75%.

Lange termijn: geothermie, datacenter restwarmte en waterstof

Op langere termijn willen we meerdere geothermiebronnen aansluiten. Met geothermie wordt warmte uit diepe aardlagen gewonnen. Verder willen we meer restwarmte uit datacenters inzetten en mogelijk aquathermie als bron toevoegen. Doordat er steeds meer woningen worden aangesloten op het warmtenet zal de totale warmtelevering toenemen. Dit ondanks steeds betere isolatie van woningen. De piekketels, die alleen bijspringen op hele koude dagen, draaien nu nog op aardgas. Deze zullen we geschikt maken om te gebruiken met een duurzame brandstof, zoals waterstof. Zo zullen ook de piekbronnen in 2040 volledig CO2-vrij zijn.

We geven graag meer uitleg over de bronnen die we ontwikkelen:

Geothermie

We verwachten dat een eerste geothermiebron eind jaren ‘20 operationeel kan zijn. Samen met de gemeenten en provincies bereiden we de ontwikkeling van geothermie voor het stadswarmtenet voor. Met de gemeente Almere en HVC (ontwikkelaar van geothermie) hebben we een opsporingsvergunning aangevraagd in de regio Almere-Diemen. En samen met de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Eneco hebben we een vergunning aangevraagd voor de regio Amsterdam-Amstelveen.

Verder is er in 2021, in opdracht van het Rijk en de provincies, seismisch onderzoek gedaan om de ondergrond beter in kaart te brengen. Eind vorig jaar werd bekendgemaakt dat er een wetenschappelijke boring gedaan zal worden in de regio ten Zuid-Oosten van Amsterdam, dicht bij het warmtenet. Deze wetenschappelijke boring zal geen warmte gaan produceren, maar wel waardevolle gegevens opleveren over de ondergrond.

Datacenter restwarmte

We hebben in samenwerking met datacenters in Amsterdam een technisch concept ontwikkeld om de restwarmte van datacenters in te kunnen zetten in het stadswarmtenet. We zijn met de gemeente Amsterdam, de gemeente Diemen en verschillende datacenters in gesprek over de mogelijkheden om restwarmte van datacenters in te voeden in het warmtenet. Tegelijk zijn we met de overheid in gesprek om deze vormen van groene warmte ook te stimuleren in regelingen zoals de SDE++ (Stimulering Duurzame Energie).

Aquathermie

Het concept wat we voor datacenters hebben ontwikkeld, willen we ook toepassen op aquathermie. Dat begint met onderzoek voor een goede locatie en een nadere analyse van de haalbaarheid. Zo onderzoeken we in Oegstgeest de mogelijkheid  voor aquathermie samen met bewoners. En in Amsterdam werken we samen met Waternet aan een aquathermie bron.

Elektrische Boiler (power to heat)

We werken aan de bouw van Europa’s grootste E-boiler. Dit is een soort 'waterkoker', die stroom omzet in warm water. Dat water kunnen we leveren aan huishoudens en bedrijven, of opslaan in de al aanwezige warmtebuffer, een grote 'thermoskan'. Dit is aantrekkelijk op momenten dat er een overschot is aan duurzame stroom. We verwachten de E-boiler in 2024 voor het eerst te kunnen inzetten.

Waterstof

We werken samen met partners aan een project om onze moderne gascentrale (Magnum) in Eemshaven om te bouwen naar waterstof. Ook onze moderne gascentrales in Amsterdam en Diemen kunnen geschikt gemaakt worden voor waterstof. Op momenten dat er weinig wind en zon is, kunnen ze dan toch duurzame stroom en warmte produceren.

Seizoensopslag

We zien seizoensopslag van warmte als een veelbelovende techniek. In de toekomst kunnen we bijvoorbeeld warmte uit geothermie opslaan in het najaar. Die warmte kunnen we vervolgens in de winter gebruiken. Daarmee kunnen we ook de grote warmtevraag in de winter steeds meer met bronnen als geothermie en datacenters invullen. Vattenfall levert een grote bijdrage aan de MMIPs (Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s). Daarin wordt onder andere onderzoek gedaan naar seizoensopslag.

In 2040 CO2-vrij

Uitleg over stadswarmte biomassa | Vattenfall over biomassacentrale

Significante CO2-besparingen met biomassa

De biomassa die we zullen inzetten, levert een significante bijdrage aan het voorkomen van klimaatverandering. Om de CO2-reductie van onze biomassa te borgen, kopen wij alleen biomassa in uit verantwoord beheerde bossen, waar er ieder jaar meer hout bijgroeit dan er geoogst wordt. Ondanks dat er hout uit deze bossen wordt geoogst, neemt de hoeveelheid CO2 die in deze bossen is vastgelegd alleen maar toe. Een onafhankelijke partij controleert ons op een groot aantal punten om dit te borgen. Daarvoor gebruiken wij alleen controleurs die hiervoor zijn erkend door de Nederlandse overheid om hun kwaliteit en onafhankelijkheid te borgen.

Qua duurzaamheid zijn er strenge eisen vastgelegd in de Nederlandse Duurzaamheidscriteria. Daarbovenop hebben wij ons gecommitteerd aan de extra duurzaamheidscriteria voor biomassa. Hierover is in 2013 een overeenkomst bereikt met milieubewegingen voor het Energieakkoord. We committeren ons aan de strengste duurzaamheidscriteria voor biomassa.

Bijproduct uit verantwoord beheerde bossen

Uit de bossen waar onze biomassa vandaan zal komen, wordt het grootste deel van de houtoogst gebruikt voor materiaaltoepassingen, zoals huizen en meubels. Dat noemen we hoogwaardig hout. Hoogwaardig hout gaat naar de zagerij voor het produceren van duurzame producten.

Het overige hout vindt geen afzet bij de zagerij. Dit noemen we laagwaardig hout. Het bestaat bijvoorbeeld uit takken, het dunnere deel van de stammen en de restproducten van de zagerij (bijvoorbeeld zaagsel).

Wij gebruiken alleen laagwaardig hout voor biomassa. Dit hout wordt vermalen tot kleine stukjes en in pellets – kleine brokjes – geperst. Zo wordt het transport eenvoudiger en duurzamer gemaakt. Het hout is schoon en bevat geen verf of andere vervuiling.

De productie van biomassa gaat hand in hand met de productie van hoogwaardige houtproducten. Er worden dus geen hele bossen gekapt puur voor de energie.

Selectie, productie en toepassing biomassa Vattenfall

Vragen over de herkomst en de duurzaamheid

Waarom komt biomassa uit andere landen?

In Nederland hebben we relatief weinig bos. Daarom hebben we in eigen land ook relatief weinig hout en biomassa beschikbaar. De Nederlandse biomassa die beschikbaar is voor energie wordt al grotendeels gebruikt door bestaande en eerder geplande installaties. Er zijn landen die veel meer bos beschikbaar hebben dan Nederland. Zo zijn landen als Letland en Estland belangrijke exporteurs van biomassa. Die landen hebben gemiddeld 75 keer zo veel bos per inwoner als Nederland. Grootschalig scheepstransport heeft een zeer kleine CO2-footprint heeft. Daarom is het dus zinvoller om biomassa uit deze landen te halen.

Import van hout uit landen met meer bos is overigens ook voor andere houtproducten (platen, gezaagd hout) zeer gebruikelijk in Nederland. Voor het gebruik hiervan wordt 5 tot 10 keer meer vers hout geïmporteerd uit andere landen, dan afkomstig is uit Nederlandse bossen.

Vandaar de keuze voor import van biomassa uit landen die veel meer bos beschikbaar hebben dan Nederland. Merk daarbij op dat import voor een klein land als Nederland heel normaal is. We importeren ook veel van onze kleding, voedsel en auto’s. Wat belangrijk is, is dat geborgd wordt dat de biomassa verantwoord geproduceerd wordt in het exporterende land.

Wat zijn jullie garanties over de herkomst van de biomassa?

We garanderen dat:

  • Het hout aantoonbaar uit verantwoord beheerd bos komt;
  • In die bossen niet meer geoogst wordt dan er bijgroeit;
  • Het bos professioneel wordt beheerd, met aandacht voor behoud van biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit;
  • Slechts een beperkt deel van de oogst gebruikt wordt voor biomassa. De rest wordt gebruikt voor materiaaltoepassingen;
  • Natuurlijke bossen niet veranderen in plantages;
  • We gevoelige ecosystemen zoals wetlands en veengebieden in stand houden.
Wat wordt er voor Diemen gebruikt? Alleen hout?

We hebben alleen een vergunning aangevraagd voor een installatie op houtpellets. Andere typen biomassa kunnen met de aangevraagde vergunning dus ook niet ingezet worden.

Sommige partijen zeggen dat biomassa netto meer CO₂-uitstoot dan kolen. Klopt dat?

Biomassa is niet per definitie duurzaam. Zo is het kappen van oude bossen puur voor de energie vanuit klimaatoogpunt niet verstandig. De biomassa die wij willen inzetten zal juist een significante bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. We verminderen namelijk het gebruik van gas voor warmteproductie. Daarbij houden we streng in de gaten of de bossen duurzaam beheerd worden. Er moet meer hout bijgroeien dan er gekapt wordt.

Recent onderzoek door Royal HaskoningDHV, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), toont bovendien aan dat de inzet van biomassa als transitiebrandstof leidt tot 70 à 90 procent minder uitstoot van broeikasgassen dan de inzet van aardgas.

Is het niet beter voor de CO₂ om bossen te laten staan in plaats van ze te kappen?

Nee, het verantwoord gebruik van hout en biomassa levert meer klimaatwinst. Dat komt omdat bossen die op den duur volgroeid zijn nauwelijks CO2 meer opnemen. Terwijl een bos dat verantwoord gekapt wordt een continue stroom van hoogwaardige producten en biomassa voor energie levert. Daarbij wordt steeds opnieuw CO2 bespaard. Ook omdat hout CO2-intensieve bouwmaterialen vervangt, zoals beton en staal.

Merk daarbij op dat hoogwaardige houtproducten en biomassa voor energie hand in hand gaan. Het hoogwaardige hout gaat naar de zagerij voor duurzame producten. Het laagwaardige hout en de reststromen van de zagerij kunnen we gebruiken voor energie.

Ook het IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) geeft aan dat de inzet van duurzame biomassa cruciaal is om de klimaatdoelen te halen. Daarbij zien wij biomassa voor stadswarmte wel als een tijdelijke oplossing. Op lange termijn moeten andere duurzame bronnen de warmte voor stadsverwarming leveren.

Ook het transport willen we zo duurzaam mogelijk doen

We willen de houtpellets zo duurzaam mogelijk vervoeren. Daarom hebben we Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland gevraagd de verschillende opties voor het lokaal transport te onderzoeken. De bevindingen staan in het rapport duurzaam wegtransport Vattenfall. De conclusie is dat elektrisch transport het beste scoort op de combinatie van duurzaamheid en beschikbaarheid. Over het uitstootvrije transport van de houtpellets hebben we duidelijke afspraken gemaakt met de gemeenten en de provincie.

Infographic over de Co2-uitstoot biomassa pellets | Vattenfall biomassacentrale

De feiten rond geur, geluid en vrachtwagens

Geen geuroverlast

De centrale zal geen geuroverlast geven. De houtpellets zijn gemaakt van schoon hout, dus geen hout waar bijvoorbeeld verfresten aan kunnen zitten. Doordat de houtpellets droog zijn hebben ze weinig geur. Om geurhinder nog verder te voorkomen, worden de pellets vervoerd met gesloten vrachtwagens en in een gesloten ruimte gelost. Daarna worden ze in gesloten silo’s opgeslagen.

Geen geluidsoverlast

De centrale zal geen geluidsoverlast geven. De hoeveelheid geluid die buiten onze locatie hoorbaar is, zal in de praktijk nauwelijks veranderen. Dit komt doordat de installaties zoveel mogelijk binnen zullen staan in goed geïsoleerde gebouwen.

Slechts 25 elektrische vrachtwagens per dag

De elektrische vrachtwagens zullen over de (tegen die tijd opengestelde) Overdiemerweg naar de centrale rijden. Het gaat om ongeveer 25 vrachtwagens per dag. Naar verwachting zal het totaal aantal motorvoertuigen over deze weg 10.000 per dag bedragen.

Maximaal 25 vrachtwagens is 0,5% van het totaal

Totaal aantal motorvoertuigen per dag: 10.000 (100%)
Maximaal 25 vrachtwagens is 0,5% van het totaal | Vattenfall over biomassacentrale

Afspraken met gemeenten en provincie

De gemeenten Almere, Amsterdam, Diemen, Gooise Meren, Weesp, de provincie Noord Holland en Vattenfall hebben afspraken met elkaar gemaakt over de ontwikkeling van de biowarmte-installatie in Diemen. De belangrijkste afspraken zijn dat de biowarmte-installatie een tijdelijke oplossing is, dat maatregelen worden genomen die borgen dat de impact op de luchtkwaliteit verwaarloosbaar klein is, en dat enkel aantoonbaar duurzame biomassa wordt gebruikt.

Dit zijn de afspraken:

De biowarmte-installatie is tijdelijk

De biowarmte-installatie is nodig omdat nu geen andere duurzame bronnen op grote schaal beschikbaar zijn. We hebben afgesproken dat we werken aan alternatieve duurzame warmtebronnen zoals geothermie en restwarmte uit datacenters. Naarmate we meer van deze bronnen toevoegen wordt de rol van de biowarmte-installatie steeds kleiner. Uiteindelijk is de biowarmte-installatie helemaal niet meer nodig.

We investeren in schone lucht

We investeren extra in een goede rookgasreiniging. Daardoor wordt de uitstoot van fijnstof de helft van wat de wet ons verplicht. Verder investeren we in elektrisch vervoer van de pellets. Daarmee heeft de centrale nagenoeg geen impact op de lokale luchtkwaliteit.

We gebruiken enkel aantoonbaar duurzame biomassa

Voor de herkomst van de biomassa hebben we aanvullende duurzaamheidseisen afgesproken. Dit zijn de eisen die in 2013 voor het Energie-akkoord zijn overeengekomen met de milieubewegingen en zijn de strengste ter wereld. Een onafhankelijke partij controleert op het nakomen van deze afspraak.

Er komt een fonds voor het isoleren van huizen

Tot slot hebben we afgesproken dat er een fonds komt voor het extra isoleren van huizen.

Benodigde vergunningen

Om de biowarmte-installatie in Diemen te mogen bouwen, hebben we vergunningaanvragen ingediend voor de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De Wet natuurbescherming zorgt ervoor dat de effecten van de plannen op natuurgebieden en beschermde soorten acceptabel zijn. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht borgt dat de effecten op het milieu acceptabel zijn, dat het plan past bij het bestemmingsplan en dat er gebouwd wordt volgens de wet. 

De vergunningen zijn inmiddels verleend. Hiertegen is beroep aangetekend.  De rechtbank Noord-Holland heeft beslist dat de vergunningen terecht zijn verleend. Tegen deze uitspraak loopt een beroep bij de Raad van State.

Als je een specifiek document ontvangen wilt bekijken, stuur ons dan een e-mail met je verzoek. Dan sturen we je het document toe.

Vragen over stikstof

Welke impact heeft de uitspraak van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)?

We willen voorkomen dat bij het gebruik van de biowarmte-installatie meer stikstofdepositie plaatsvindt in Natura 2000-gebieden dan nu reeds is vergund. We zorgen ervoor dat de stikstofdepositie van de biomassacentrale binnen de huidige vergunde ruimte valt.

De PAS-uitspraak heeft daarom geen impact op de plannen voor de biowarmte-installatie in Diemen. Het AERIUS model wat de stikstofdepositie berekent, toont op alle Natura 2000-gebieden een afname van stikstofdepositie.

Heeft Vattenfall voor de locatie Diemen ruimte om meer stikstof uit te stoten dan in de laatste jaren is uitgestoten?

De toegestane stikstofuitstoot (NOx) van alle opwekinstallaties in Diemen was circa 1.600 ton. Vanwege een fout in de vergunning is dit aangepast naar 1.400 ton. De uitstoot is altijd ver onder deze 1.400 ton gebleven. Met de plannen voor de biowarmte-installatie in Diemen, hebben we nogmaals gekeken naar de stikstofuitstoot. Daarbij hebben we de waarden nog verder naar beneden kunnen bijstellen, naar 836 ton stikstof. Daarvan is slechts 63 ton nodig voor de biowarmte-installatie. Meer dan 90% van de stikstofuitstoot waarvoor we een vergunning hebben, is voor de gaseenheden. De toegestane uitstoot voor de gaseenheden hebben wij in de nieuwe vergunning kunnen verlagen. Dit konden we doen omdat de biowarmte-installatie een belangrijk deel van de warmteproductie zal overnemen van de gaseenheden.

Het klopt dus niet dat de biowarmte-installatie in de praktijk veel meer stikstofuitstoot zou veroorzaken dan zonder biowarmte-installatie het geval zou zijn. Overigens is van de totale stikstofdepositie in Nederland slechts 0,3% afkomstig van de Nederlandse energievoorziening.

Wat is afgesproken over het meten van emissies?

In de wetgeving is vastgelegd welke emissies moeten worden gemeten en hoe vaak. De emissies van NOx, SO2, totaal stof en CO gaan we continu meten. Deze metingen publiceren we maandelijks op deze website. De overige aangevraagde parameters worden periodiek gemeten.

Overige vragen

Kan zo’n biowarmte-installatie wel uit als het maar tijdelijk is?

De installatie wordt in de eerste subsidieperiode van 12 jaar economisch afgeschreven. Daarnaast ontwerpen we de installatie zo, dat deze niet alleen voor basislastwarmte gebruikt kan worden, maar later ook goed kan opschuiven naar piekwarmteproductie. De installatie springt dan alleen nog bij op koude dagen.

Hoe groot wordt de installatie?

De installatie wordt maximaal 120 megawatt (MW) groot. Mede vanwege de SDE+ subsidie verwachten wij de biomassaketel gemiddeld 6000 vollasturen in te zetten. Dat kun je qua warmteproductie vergelijken met een ketel van 82 MW die het hele jaar door zou draaien.

Wanneer nemen jullie een besluit?

Voordat we beslissen of we de installatie gaan bouwen, onderzoeken we nogmaals goed of er alternatieven zijn. We nemen op z’n vroegst in het najaar van 2022 een besluit.

Er is veel discussie over het gebruik van biomassa. We blijven in gesprek met de landelijke politiek, lokale politiek en onze klanten over de warmtevoorziening vanuit onze Diemen-locatie. We zijn vastberaden om onze bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord en het behalen van de gestelde doelen.

Wat vinden onafhankelijke partijen van het plan?

We hebben onze routekaart naar een fossielvrij warmtenet en de rol van biomassa daarin laten toetsen door twee onafhankelijke partijen. Hier lees je hun bevindingen:

Waarom geen warmtekrachtcentrale (WKC)?

We hebben een vergunning aangevraagd voor een biowarmte-installatie die alleen warmte produceert. Niet voor een warmtekrachtcentrale (WKC) op biomassa. Voor elektriciteitsproductie bestaan er goede duurzame alternatieven, zoals zon en wind. Voor het vergroenen van het warmtenet bestaan op dit moment geen goede grootschalige duurzame alternatieven, die op korte termijn de gewenste verduurzaming leveren. Door te kiezen voor een biowarmte-installatie komt de benutte biomassa maximaal ten goede aan de warmtevoorziening. Zo is er minder biomassa nodig dan wanneer een WKC gerealiseerd zou worden.

Krijgt Vattenfall subsidie voor de biowarmte-installatie?

Duurzame warmte is helaas nog duurder dan warmte uit fossiele bronnen. Daarom is er voor duurzame warmte een subsidie vanuit de overheid, net zoals er subsidies zijn voor stroom uit zonnepanelen en windmolens op land. Het Rijk bepaalt de hoogte van de subsidie zodat investeerders in duurzame warmte een redelijk rendement kunnen behalen.

Deel deze pagina