De biomassacentrale in Diemen. Boot op de rivier onder de brug door | Vattenfall over biomassa

CO2-vrije stadsverwarming: zo doen we dat

In 2040 willen we stadsverwarming in Amsterdam-Oost, Diemen en Almere helemaal CO2-vrij hebben gemaakt. Geen aardgas dus, bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken zetten we in op verschillende duurzame warmtebronnen, zoals de biomassacentrale in Diemen.

De biomassacentrale in Diemen: dit is het plan

De gemeenten Almere, Amsterdam, Diemen, Gooise Meren, Weesp, de provincie Noord Holland en wij hebben afspraken met elkaar gemaakt over de ontwikkeling van de biomassacentrale in Diemen. De belangrijkste afspraken gaan over hoelang we de centrale gaan gebruiken en hoe het zit met de luchtkwaliteit en de duurzaamheid van de biomassa.

 • De biomassacentrale is tijdelijk
  De centrale is nodig omdat nu geen andere duurzame bronnen op grote schaal beschikbaar zijn. We hebben afgesproken dat we werken aan alternatieven zoals geothermie en restwarmte uit datacenters. Uiteindelijk maken we daarmee de biomassacentrale in Diemen overbodig.
 • We investeren in gezonde lucht
  We investeren extra in een goede rookgasreiniging, zodat de uitstoot van fijnstof half zo laag wordt als de wet van ons vraagt. Verder investeren we in elektrisch vervoer van de pellets. Daarmee houden we de luchtkwaliteit in de bebouwde omgeving zo goed mogelijk.
 • We gebruiken zo duurzaam mogelijke biomassa 
  Voor de herkomst van de biomassa hebben we aanvullende duurzaamheidseisen afgesproken. Daarmee voldoet de biomassa aan de strengste eisen. Een onafhankelijke partij controleert op het nakomen van deze afspraak.
 • Er komt een fonds voor het isoleren van huizen
  Tot slot hebben we afgesproken dat er een fonds komt voor het extra isoleren van huizen.

Persbericht over de afspraken rond de biomassacentrale

Zo zit het met de vergunningen voor de biomassacentrale

We hebben eerst een vergunning nodig
Om de biomassacentrale in Diemen te mogen bouwen, hebben we toestemming nodig van de overheid. Daarom hebben we vergunningaanvragen ingediend voor de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De Wet natuurbescherming zorgt ervoor dat de effecten van de plannen op natuurgebieden en beschermde soorten acceptabel zijn. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalt dat de effecten oo het milieu niet te groot zijn, dat het plan past bij het bestemmingsplan en dat er gebouwd wordt volgens de wet.

Zo zit het proces in elkaar
De gemeenteraad van Diemen neemt een definitief besluit over de verklaring van geen bedenkingen (VVGB). De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied neemt in opdracht van de provincie een definitief besluit over de Omgevingsvergunning. Tenslotte neemt de Omgevingsdienst Noord Holland Noord het definitieve besluit over de vergunning Wet natuurbescherming.

Als je een specifiek document ontvangen wilt bekijken, stuur ons dan een e-mail met je verzoek. Dan sturen we je het document toe.

Zo zit het met de uitspraak van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
De PAS-uitspraak heeft geen invloed op de plannen voor de biomassacentrale in Diemen, omdat we geen aanvullende NOx-depositie hebben aangevraagd in de vergunning. Vergeleken met de situatie zoals die nu is, met gascentrales, was dat niet nodig.

Duurzame warmtebronnen: ons plan van nu tot 2040

2020 tot 2025
Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie, dat is onze missie. Daarom werken we hard aan de ontwikkeling van geothermie, waterstof en het gebruik van restwarmte uit datacenters. We verwachten dat we geothermie na 2025 op grote schaal kunnen gebruiken. Tot die tijd kunnen we voor Amsterdam-Oost, Diemen en Almere warmte uit een biomassacentrale en een koppeling met het warmtenet van de afvalcentrale AEB gebruiken. Verder werken we de komende jaren aan lage temperatuurbronnen zoals datacenters.

2025 tot 2040
We zetten volop in op duurzame warmtebronnen, zonder CO2-uitstoot. Denk aan geothermie, zonnecollectoren, restwarmte uit datacenters, aquathermie en waterstof. Sommige van die bronnen beheren we zelf, andere bronnen niet. In dat laatste geval vragen we partijen om hun warmte aan het open warmtenet te leveren.

Hoe meer duurzame warmtebronnen we straks hebben, hoe minder biomassa we nodig hebben. Zodra we genoeg hebben, kan de biomassacentrale dicht.

Dit vinden onafhankelijke partijen van ons plan
We hebben onze routekaart en de rol van biomassa laten toetsen door twee onafhankelijke partijen:

Uitleg over stadswarmte biomassa | Vattenfall over biomassacentrale

Biomassa: een tussenstap

De warmte voor de stadsverwarming van Amsterdam-Oost, Diemen en Almere wekken we nu nog op met gascentrales in Diemen. Daarmee besparen we al 50% CO2 in vergelijking met verwarming met cv-ketels. Met de biomassaketel en de koppeling met de afvalverbrander van AEB, verhogen we die besparing aan CO2 naar 75%.

Na de eerste 12 jaar gebruiken we de biomassacentrale alleen nog in de winter. Zodra we genoeg warmte uit andere, fossielvrije bronnen opwekken, sluiten we de biomassacentrale.

Biomassa is een slimme tussenstap

Klimaatexperts geven aan dat het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk moet stoppen. Wachten op andere duurzame bronnen is daarom niet slim. Natuurlijk zetten we wel nu al in op de ontwikkeling van fossielvrije warmtebronnen, zodat we straks helemaal geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben.

Infographic over hoe Vattenfall bomen omzet in energie | Vattenfall biomassacentrale

Zo duurzaam is biomassa

We gebruiken hout uit verantwoord beheerde bossen

Onze biomassa bestaat uit hout van verantwoord beheerde bossen. Een onafhankelijke partij controleert ons op een groot aantal punten. Zo garanderen we een duurzame manier van werken en leveren we een bijdrage aan een schonere planeet.

We garanderen dat...

• het hout aantoonbaar uit verantwoord beheerd bos komt
• we niet meer oogsten dan er groeit
• het bos professioneel wordt gekapt en beheerd, met aandacht voor behoud van biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit
• we een klein deel gebruiken voor onze biomassa, de rest wordt gebruikt voor producten van hout
• natuurlijke bossen niet veranderen in plantages
• we gevoelige ecosystemen zoals wetlands en veengebieden niet beschadigen

Biomassa van snoeiafval en zaagsel
Het grootste deel van de houtoogst wordt gebruikt voor het bouwen van huizen en het maken van meubels. De rest kan naar energietoepassingen zoals onze biomassacentrale. Dat hout wordt vermalen tot kleine stukjes en in pellets – kleine brokjes – geperst om het transport makkelijker en duurzamer te maken. Dat hout is schoon en bevat bijvoorbeeld geen verf. 

 

Transport

Houttransport en CO2-uitstoot
Een groot deel van het hout importeren we. Dat doen we omdat er niet genoeg laagwaardig hout is in Nederland en in andere landen juist een overschot aan dat hout is.

Het transport van dat hout naar Nederland zorgt niet voor extra CO2-uitstoot. In totaal zorgt de biomassa voor een CO2-besparing van 80 tot 95% in vergelijking met fossiele brandstoffen.

Ook het transport willen we zo duurzaam mogelijk doen
We willen de houtpellets zo duurzaam mogelijk vervoeren. Daarom hebben we Natuur en Milieufederatie Noord-Holland gevraagd de verschillende opties voor het lokaal transport te onderzoeken. De bevindingen staan in het rapport duurzaam wegtransport Vattenfall. De conclusie is dat elektrisch transport het beste scoort op de combinatie van duurzaamheid en beschikbaarheid. We hebben daarom met met de gemeenten en de provincie afgesproken dat we elektrische vrachtwagens gaan gebruiken.

Infographic over de Co2-uitstoot biomassa pellets | Vattenfall biomassacentrale

De feiten rond geur, geluid en vrachtwagens

Geur

 • Het hout is voorbewerkt: grof vermalen, gedroogd,
  verkleind, gepelletiseerd en gekoeld
 • In de pellets zit ongeveer tien procent vocht, waardoor de restgeur  klein is
 • De pellets vervoeren we in gesloten vrachtwagens
 • De pellets slaan we op in gesloten silo’s
 • We gebruiken stoffilters

Conclusie: geurconcentraties liggen ruim onder de richtwaarden.

Geluid

 • De installaties staan zoveel mogelijk binnen
 • We gebruiken geluiddempers
 • We hebben onderzocht hoeveel geluid de biomassacentrale maakt

Conclusie: buiten ons terrein is geen sprake van geluidoverlast.

Vrachtwagens

 • Onze vrachtwagens rijden over de binnenkort opengestelde Overdiemerweg, dus niet langs Muiden
 • Daar rijden 9.000 tot 10.000 vrachtwagens per 24 uur overheen
 • Daarvan zijn maximaal 25 vrachtwagens van ons
 • We gaan elektrische vrachtwagens gebruiken

Vervoer per schip kan ook
We hebben ook onderzocht hoe het zit met vervoer per schip. De gevolgen op de lokale luchtkwaliteit is hetzelfde als bij wegtransport.

Conclusie: de totale concentraties voor NO2 en PM10 blijven met een maximum van 25,05 μg/m3 voor NO2 op de Overdiemerweg ruim onder de strengste jaargemiddelde grenswaarden van 40 μg/m3.

Onze planning

 • Op 31 januari besluit de gemeenteraad over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB).
 • In februari en maart zijn de inloop- en informatieavonden voor omwonenden van Diemen.
 • Op 28 februari publiceert de provincie Noord-Holland het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming.
 • Van 28 februari tot 12 april kan iedereen het ontwerpbesluit bekijken en zienswijzen voorstellen. Daarna worden alle zienswijzen behandeld door het bevoegd gezag (de Omgevingsdienst NZKG en de RUDHN in opdracht van de provincie Noord-Holland).
 • Op 11 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de verklaring van geen bedenkingen (VGB).
 • In september besluit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in opdracht van de provincie over de Omgevingsvergunning en de Wet natuurbescherming (afgegeven door Omgevingsdienst Noord Holland Noord).

Maximaal 25 vrachtwagens is 0,5% van het totaal

Totaal aantal motorvoertuigen per dag: 10.000 (100%)
Maximaal 25 vrachtwagens is 0,5% van het totaal | Vattenfall over biomassacentrale

Vragen over biomassaketel en lokale effecten

Planning vergunning: wat staat vast en waar is nog inspraak mogelijk?

Op 2 augustus 2018 hebben we de vergunning voor de biomassaketel aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als uitvoeringsinstantie van het bevoegde gezag Provincie Noord-Holland. Deze aanvraag omgevingsvergunning bevat de bouw- en milieuvergunning maar ook de afwijking van het bestemmingsplan. De gemeenteraad van Diemen is bevoegd om wel / geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de afwijking van het bestemmingsplan.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Op 31 januari heeft de gemeenteraad van Diemen besloten om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van de biomassacentrale. Daarna volgt het reguliere democratische proces van vergunningsverlening inclusief het behandelen van zienswijzen. In dat proces kunnen alle partijen hun zienswijzen op de biomassaketel kenbaar maken en worden al deze zienswijzen behandeld door het bevoegd gezag. Ook treden wij na het afgeven van de ontwerp VVGB met de gemeente Diemen verder in overleg over het convenant. Dit convenant wordt met de Raad gedeeld voordat de Raad besluit over de definitieve VVGB later dit jaar.

Planning

 • 31 januari
  Besluit gemeenteraad over ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB).
 • februari - maart
  Inloop- en informatieavond voor omwonenden van Diemen (11 februari), IJburg (4 maart) en Weesp en Gooise Meren (18 maart).
 • 28 februari
  Provincie Noord-Holland publiceert:
  ontwerpbesluit omgevingsvergunning,
  ontwerpbesluit Wet natuurbescherming,
 • 28 februari – 12 april
  Terinzagelegging van ontwerpbesluit. Iedereen kan zienswijzen indienen. Na afloop van zienswijzeperiode worden alle zienswijzen behandeld door het bevoegd gezag (de Omgevingsdienst NZKG en de RUDHN in opdracht van de provincie Noord-Holland).
 • 11 juli
  De gemeenteraad neemt definitief besluit over de verklaring van geen bedenkingen (VGB).
 • September
  Definitief besluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in opdracht van de provincie:
  • Omgevingsvergunning,
  • Wet natuurbescherming (afgegeven door Omgevingsdienst Noord Holland Noord).

Wat is de kernboodschap van het convenant?

De belangrijkste afspraken gaan over tijdelijkheid van de centrale, luchtkwaliteit en de duurzaamheid van de biomassa.

 • Tijdelijkheid
  De centrale is nodig omdat nu geen andere duurzame bronnen op grote schaal voorhanden zijn. In het convenant hebben we afspraken gemaakt over de ontwikkeling van deze alternatieven zoals geothermie en datacenter restwarmte. Die nemen uiteindelijk de rol van de biomassacentrale over.
 • Luchtkwaliteit
  Vattenfall snapt de zorgen rondom de luchtkwaliteit. Daarom investeren we extra in een goede rookgasreiniging zodat de fijnstof uitstoot nog eens half zo laag wordt als wettelijk vereist. Ook investeren we in elektrisch vervoer van de pellets. Daarmee wordt impact op luchtkwaliteit in bebouwde omgeving verwaarloosbaar klein.
 • Duurzaamheid
  Voor de herkomst van de biomassa hebben we aanvullende duurzaamheidseisen afgesproken. Hiermee voldoet de biomassa aan de strengst mogelijk eisen. Een onafhankelijke partij ziet toe op de naleving.
 • Fonds
  Ten slotte komt er een fonds voor extra isolatie van woningen.

De gemeenten Almere, Amsterdam, Diemen, Gooise Meren, Weesp, de provincie Noord Holland en Vattenfall hebben dit convenant opgesteld (juni 2019) voor de ontwikkeling van de biomassacentrale in Diemen.

Hoe groot wordt de installatie?

De installatie wordt maximaal 120 MW groot. Mede vanwege de SDE+ subsidie verwachten wij de biomassaketel gemiddeld 6000 vollasturen in te zetten. Dat kun je qua warmteproductie vergelijken met een ketel van 82 MW die het hele jaar door zou draaien.

Waarom geen warmtekrachtcentrale (WKC)?

We hebben een vergunning aangevraagd voor een biomassaketel die alleen warmte produceert. We hebben geen vergunning aangevraagd voor een warmtekrachtcentrale (WKC) op biomassa omdat we van mening zijn dat er voor elektriciteitsproductie goede duurzame alternatieven bestaan zoals zon en wind. Voor het vergroenen van het warmtenet bestaan op dit moment geen goede duurzame alternatieven die op korte termijn de gewenste verduurzaming levert. Daarom kiezen we voor het vergroenen van de warmteproductie voor een investering in een biomassaketel en niet in een WKC op biomassa. Hierdoor komt de benutte biomassa maximaal ten goede aan de warmtevoorziening en is minder biomassa nodig dan wanneer een WKC gerealiseerd wordt.

Wat wordt er voor Diemen gebruikt? Alleen hout?

We hebben alleen een vergunning aangevraagd voor een installatie op houtpellets. Andere typen biomassa kunnen met de aangevraagde vergunning dus ook niet ingezet worden. Het hout is schoon en bevat geen verf of andere verontreinigingen.

Worden de rookgassen van de installatie gezuiverd?

Wij hechten grootte waarde aan de lokale luchtkwaliteit. Daarom investeren wij in een bioketel met een geavanceerd verbrandingsproces en uitgebreide rookgasreinigingsinstallatie. Ook nemen we extra maatregelen om eventuele stofemissies bij het lossen van de biomassa te minimaliseren. Dankzij deze maatregelen wordt de impact van de biomassaketel op de lokale fijnstofconcentraties tot bijna nul teruggebracht. In de volgende vraag vertellen we meer over fijnstofemissies.

Hoe zit het met het fijnstof?

Welke impact heeft de biomassaketel op de fijnstofconcentraties van Diemen en andere gemeenten in de buurt van de ketel?

We begrijpen de zorgen over de luchtkwaliteit in Diemen en andere gemeenten. Daarom voorzien we in een geavanceerd verbrandingsproces en uitgebreide rookgasreinigingsinstallatie voor de biomassaketel. Daarmee voldoet de biomassacentrale aan alle wettelijke normen ten aanzien van fijnstof. Om de impact op de luchtkwaliteit van Diemen en andere gemeenten inzichtelijk te maken hebben wij een luchtkwaliteitsberekening laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat de bijdrage van de biomassacentrale op de luchtkwaliteit uiterst minimaal is. De bijdrage van de biomassacentrale aan de fijnstofconcentratie in Diemen (en andere gemeenten) bedraagt (minder dan) 0,03 μg/m3, ten opzichte van de bestaande fijnstof concentratie in Diemen van meer dan 18 μg/m3.

Het luchtkwaliteitsonderzoek toont tevens aan dat de biomassacentrale, die het hele jaar in de warmte voorziet voor grofweg 60.000 huishoudens, daarmee een kleinere impact op de lokale luchtkwaliteit voor bewoners van Diemen heeft dan één enkele particuliere houtkachel een paar huizen verderop in de straat die slechts ~100 uur per jaar gebruikt wordt.

Welke impact heeft de uitspraak van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)?

De PAS uitspraak heeft geen impact op de plannen voor de biomassacentrale in Diemen, omdat we geen aanvullende NOx-depositie hebben aangevraagd in de vergunning vergeleken met de huidige situatie met de gascentrales.

Wat is afgesproken over het meten van emissies?

In de wetgeving is vastgelegd welke emissies allemaal moeten worden gemeten en hoe vaak. De emissies van NOx, SO2, totaal stof en CO gaan we continu meten. Deze metingen publiceren we maandelijks op deze website. De overige aangevraagde parameters worden periodiek gemeten.

Kan zo’n biomassaketel wel uit als het maar tijdelijk is?

De ketel wordt in de eerste subsidieperiode van 12 jaar economisch afgeschreven. Daarnaast wordt de ketel zo ontworpen dat deze niet alleen voor basislastwarmte gebruikt kan worden maar ook goed gebruikt kan worden om later op te schuiven naar piekwarmte (waarbij de ketel vaker aan- en uit gaat).

Biomassa en duurzaamheid

Welke garanties geeft Vattenfall over de duurzaamheid van de biomassa die er verbrand wordt?

Wij zetten enkel biomassa uit duurzaam beheerde bossen in die tot een substantiële klimaatwinst leidt. Hiervoor zijn stringente eisen vastgelegd in de Nederlandse Duurzaamheidscriteria met eisen over:

 • De klimaatwinst van biomassa bezien over de gehele keten, inclusief verwerking en transport
 • De traceerbaarheid van biomassa naar de bron
 • Het duurzame beheer van het bos waar de biomassa vandaan komt, met daarin eisen aan zaken als behoud biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit.
 • Het voorkomen van langlopende koolstofschuld / het behoud van koolstofvoorraden in de bossen.

De controle op deze duurzaamheidscriteria gebeurt door onafhankelijke partijen die zijn gespecialiseerd in duurzaam bosbeheer en die zijn goedgekeurd door de Nederlandse overheid om dergelijke controles uit te voeren. De duurzaamheidscriteria zijn gekoppeld aan de SDE+ subsidie voor houtpellets. Wij committeren ons ook aan deze duurzaamheidscriteria voor de periode na de subsidie.

Waarom komt het hout niet uit Nederland?

Wij gebruiken biomassa uit Nederland voor zover deze op een duurzame wijze beschikbaar is. Zo stoken we onze biomassacentrale in Lelystad al jaren op 100 procent biomassa uit Nederland. Omdat we in Nederland relatief weinig bos hebben, hebben we ook relatief weinig hout en biomassa beschikbaar. Want de Nederlandse biomassa die beschikbaar is voor energie wordt al grotendeels gebruikt door bestaande en eerder geplande installaties..

Er zijn landen die veel meer bos beschikbaar hebben dan Nederland.
Zo zijn landen als Letland en Estland belangrijke exporteurs van biomassa. Die landen hebben gemiddeld 75 keer zo veel bos per inwoner dan Nederland. Omdat grootschalig scheepstransport een zeer kleine CO2-footprint heeft, is het dus zinvoller om biomassa uit dit soort landen te halen.

Import van hout uit landen met meer bos is overigens ook voor andere houtproducten zeer gebruikelijk in Nederland. In Nederland wordt voor het verbruik van houten producten (zoals gezaagd hout en platen, exclusief biomassa voor energie) 5 tot 10 keer meer vers hout geïmporteerd uit andere landen dan afkomstig is uit Nederlandse bossen.

Investeert Vattenfall ook in andere duurzame warmtebronnen dan biomassa?

Ja zeker. We ontwikkelen ook andere duurzame bronnen zoals geothermie, waterstof en restwarmte uit datacenters. Projecten waar we nu aan het werken zijn:

 • Ultra diepe geothermie
  Samen met gemeente Almere, provincie NH en Provincie FL bereiden we de ontwikkeling van geothermie voor het stadswarmtenet voor. Er is een project plan opgesteld, field trips naar Duitsland gedaan om van de ervaring daar te leren. En dit jaar wordt er seismisch onderzoek gedaan om de ondergrond beter in kaart te brengen. De verwachting is dat een eerste bron in de tweede helft van de jaren 20 operationeel kan zijn.
 • Datacenter restwarmte
  We hebben in samenwerking met datacenters in Amsterdam een technische concept ontwikkeld om de restwarmte van datacenters in te kunnen zetten in het stadswarmtenet. Dit jaar starten we met de ontwikkeling van een demonstratieproject in Zuidoost. Tegelijk zijn we met de overheid in gesprek om deze vormen van groene warmte ook te stimuleren in regelingen zoals de SDE+ (Stimulering Duurzame Energie).
 • Aquathermie
  Het concept wat we voor datacenters hebben ontwikkeld, willen we ook toepassen op aquathermie. Dat begint met onderzoek voor een goede locatie en een nadere analyse van de haalbaarheid. We zijn onder andere in Leiden in gesprek met bewoners over een demonstratieproject met aquathermie.
 • Elektrische Boiler (power to heat)
  We hebben een project voor een E-boiler, deze kan warmte maken op momenten met veel stroom uit wind en zon. Dit jaar verwachten we een besluit over het technisch concept waarna de fase met gedetailleerd ontwerp en vergunningen begint.
 • Waterstof
  We werken samen met partners aan een project om onze moderne gascentrale (Magnum) in Eemshaven om te bouwen naar waterstof.
 • Seizoensopslag
  We zien seizoensopslag van warmte als een veelbelovende techniek waarmee in de toekomst bijvoorbeeld warmte uit geothermie kan worden opgeslagen in de zomer, die vervolgens in de winter gebruikt kan worden. Daarmee kan ook de grote warmtevraag in de winter steeds meer met bronnen als geothermie en datacenters ingevuld worden.

Sommige partijen zeggen dat biomassa netto meer CO₂-uitstoot dan kolen. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet voor duurzaam geoogste biomassa. Doordat er in een duurzaam beheerd bos niet meer hout geoogst wordt dan erbij groeit wordt er minstens weer zoveel CO2 opgenomen in het bos als er wordt uitgestoten bij de verbranding van biomassa. De Nederlandse duurzaamheidscriteria, waar Vattenfall zich aan committeert, zien hier op toe. Zo hebben we een hernieuwbare vorm van energie die niet leidt tot een toename van CO2 in de atmosfeer (de belangrijkste oorzaak van de opwarming van onze aarde).

Is het niet beter voor de CO₂ om bossen te laten staan in plaats van ze te kappen?

Nee, het duurzaam gebruik van hout en biomassa levert meer klimaatwinst. Dat komt omdat bossen die op den duur volgroeid zijn nauwelijks CO2 meer opnemen. Terwijl een bos dat duurzaam gekapt wordt een continue stroom van duurzame producten en biomassa voor energie levert. Daarbij wordt steeds opnieuw CO2 bespaard, ook omdat hout CO2 intensieve bouwmaterialen vervangt.

En we zijn minder afhankelijk van fossiele brandstoff­en. Merk daarbij op dat duurzame houtproducten en biomassa voor energie hand in hand gaan. Het hoogwaardige hout gaat naar de zagerij voor duurzame producten, terwijl het laagwaardige hout en de reststromen van de zagerij naar energie kunnen.

Ook de IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) geeft aan dat de inzet van duurzame biomassa cruciaal is om de klimaatdoelen te halen. Daarbij zien wij biomassa voor stadswarmte wel als een transitie-oplossing. Op lange termijn moeten andere duurzame bronnen de warmte voor stadsverwarming leveren.

Doet Vattenfall het om het geld? Krijgt Vattenfall subsidie voor de biomassaketel?

De aanleiding van dit project is de wens om op korte termijn een significante CO2-reductie te realiseren in ons warmtenet van Amsterdam-Oost, Diemen en Almere. Dit is een eerste stap naar volledig duurzaam warmtenet in 2040. Duurzame warmte is helaas nog duurder dan warmte uit fossiele bronnen. Daarom is er voor duurzame warmte een subsidie vanuit de overheid, net zoals er subsidies zijn voor stroom uit zonnepanelen en windmolens op land. Het Rijk bepaalt de hoogte van de subsidie zodat investeerders in duurzame warmte een redelijk rendement kunnen behalen.

Klopt het dat Vattenfall door de biomassaketel geen CO₂-emissierechten meer hoeft te betalen?

Ja, omdat een biomassaketel CO2-vrije warmte levert.

Waarom investeren in een tussenoplossing in plaats van een lange termijn oplossing?

We kunnen niet langer wachten tot andere duurzame bronnen klaar zijn. De CO2-uitstoot moet nu verminderen om de klimaatdoelen te halen. Dat neemt niet weg dat we ook hard werken aan de mix van warmtebronnen die op termijn de biomassaketel moeten vervangen, zoals geothermie, restwarmte uit datacenters, elektrische boilers en waterstof.

Deel deze pagina