Prinsjesdag 2022: wat betekenen de nieuwe overheidsplannen voor uw bedrijf?

Wat betekenen de nieuwe overheidsplannen komend jaar voor uw bedrijf? De aangekondigde plannen voor 2023 om de koopkracht te herstellen, worden de komende maanden nog verder in details uitgewerkt door het kabinet. Naar aanleiding van Prinsjesdag 2022 delen we graag alvast de belangrijkste energiegerelateerde onderwerpen met u, die mogelijk op uw bedrijfsvoering van toepassing zijn.

 

- Laatste update: 29 november 2022 -

Alle energiegerelateerde onderwerpen

 • Prijsplafond voor consumenten en kleine bedrijven

  Er komt per 1 januari 2023 een prijsplafond voor energie. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Mogelijk is het plafond ook al vanaf november van kracht, maar het is nog onduidelijk hoe dat geregeld wordt.

  Voor alle kleinverbruikaansluitingen
  Het plafond geldt voor alle kleinverbruikaansluitingen*. Tot een verbruik van 1.200 m³ gas en 2.900 kWh elektriciteit per jaar is er een maximum tarief afgesproken van € 1,45 per kuub (m³) gas en € 0,40 per kilowattuur (kWh) elektriciteit. Deze tarieven zijn inclusief overheidsheffingen en btw. Boven deze afnamegrenzen betaalt u de afgesproken contractprijs. Welke contractprijs hangt af van uw type contract.

  Lees ons persbericht over de noodzaak van het prijsplafond.

  *Een kleinverbruikaansluiting voor stroom is gelijk aan, of kleiner dan 3×80 ampère. Bij een gasaansluiting ligt die grens op G40.

 • 190 euro ter compensatie van de hoge energiekosten

  Om in de maanden november en december de hoge energiekosten te compenseren, wordt € 190,- uitgekeerd aan consumenten en bedrijven. De compensatie geldt alleen voor actieve primaire kleinverbruik elektriciteitsaansluitingen met een woon- of verblijfsfunctie (onbemeten aansluitingen zijn uitgesloten). We beantwoorden graag de meestgestelde vragen over dit onderwerp.

  Welke leverancier betaalt de subsidie uit?
  In de subsidieregeling is sectorbreed afgesproken dat de peildata van 1 november en 1 december worden gebruikt om te bepalen welke leverancier volgens het Centraal Aansluit Register (CAR) de leverancier is van een aansluiting. Die leverancier betaalt de subsidie uit.

  Hoe krijg ik de compensatie van Vattenfall?
  Wij maken per EAN-code een factuur voor de Compensatie Energiekosten. Krijgt u van ons normaal een verzamelfactuur? Dan ontvangt u hiervoor ook een verzamelfactuur.

  Wanneer gaat Vattenfall het geld uitkeren?
  Wij verwachten begin november de subsidie van de RVO te ontvangen. Daarna starten we met het uitsturen van de facturen. Wij hanteren hiervoor uw normale betaaltermijnen.

  Gaat Vattenfall de compensatie verrekenen?
  Indien u openstaande posten heeft, heeft Vattenfall de mogeljkheid deze met u te verrekenen.

  Vallen mijn KV aansluitingen die in een Energiebelasting (EB)-cluster vallen ook onder deze regeling?
  Vanuit de Belastingwet worden deze aansluitingen gezien als één aansluiting. Vattenfall heeft vragen aan het RVO gesteld hoe om te gaan met de subsidie voor EB-clusters.

  Welke aansluitingen vallen buiten deze compensatie?
  Alle gasaansluitingen, alle GV aansluitingen, alle onbemeten aansluitingen en alle aansluitingen die op de peildata uit bedrijf (UBD) of in aanleg (IAL) zijn, vallen buiten de compensatie.

 • Tegemoetkoming energie-intensieve MKB-bedrijven

  Bedrijven, die zijn ingeschreven in het Handelsregister en waarvan minimaal 7 procent van de omzet bestaat uit energiekosten, komen per 1 november in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Deze regeling is een compensatie voor een deel van de gestegen energiekosten.

  Lees hier alles over de TEK-regeling.

  Bekijk uw Energie jaaroverzicht

  Bent u benieuwd naar uw huidige energiekosten? En wilt u uw Energie jaaroverzicht raadplegen? Log in voor een indicatie van uw energiekosten bij Mijn Vattenfall Zakelijk en bekijk het Energie jaaroverzicht.
  Dit rapport helpt u om verder inzicht te krijgen in uw energieverbruik en energiekosten te besparen.

 • Einde tijdelijke btw-verlaging

  De btw-verlaging op energie wordt per 1-1-2023 weer ingetrokken. Doordat het kabinet deze maatregel niet verlengt, gaat het btw-tarief op energie terug van 9% naar 21%.

  Wij passen uw voorschotten automatisch aan op de nieuwe energiebelastingtarieven. De wijziging van 9% naar 21% btw verwerken wij direct in uw voorschot, u hoeft hiervoor dus niets te doen.

 • Wijzigingen in energiebelastingen

  Het kabinet neemt voor 2023 een aantal incidentele maatregelen vanwege de hoge energieprijzen. Daartoe stelt het kabinet wijzigingen voor in de energiebelasting. Het gaat om een incidentele verlaging van de energiebelasting voor aardgas en elektriciteit en een tijdelijke hogere belastingvermindering in de energiebelasting. Het kabinet stelt voor de ODE-tarieven per 1 januari 2023 te integreren in de tarieven van de energiebelasting voor zowel gas als elektriciteit. Het opnemen van de ODE in de energiebelasting is niet van invloed op de lastenontwikkeling of -verdeling. Het doel is een versimpeling van de energiebelastingen.

  Verlaging tarieven energiebelasting

  Het tarief voor elektriciteit wordt verlaagd in de eerste tot en met vierde niet-zakelijke en vierde zakelijke verbruiksschijf in 2023. De tarieven voor de eerste verbruiksschijven voor aardgas en elektriciteit in 2023 worden verlaagd in verband met het incidentele energiebelastingpakket. Het tarief voor aardgas voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten wordt in 2023 verhoogd in de eerste tot en met vierde verbruiksschijf.

  Voorgestelde tarieven energiebelasting 2023

  De nieuwe energiebelasting tarieven voor 2023 zijn inmiddels bekend. Bekijk de voorlopige tarieven op Tarieven energiebelasting 2023.

 • Btw zonnepanelen op (nabijheid)woningdaken zonder btw

  Vanaf 1 januari aanstaande geldt voor de levering en installatie van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking op of bij woningen een btw-nultarief. Voor particulieren en voor de Belastingdienst is dat makkelijker dan het systeem dat er tot nu toe is, waarbij iedereen zich als ondernemer moet aanmelden bij de Belastingdienst en de btw moet terugvragen.

  Voor een beperkte groep ondernemers (startende ondernemers en ondernemers die voor de btw (deels) vrijgestelde prestaties leveren vanuit hun woonhuis) kan het daadwerkelijk financieel voordeliger zijn dan het huidige systeem. Voor andere ondernemers die zonnepanelen kopen verandert er in financiële zin niets.

  (bron: Prinsjesdag Nieuwsbrief 2022)

  Vermindering van administratieve en uitvoeringslasten

  De vermindering van administratieve en uitvoeringslasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst is de voornaamste doelstelling van de introductie van een btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

  Daarnaast is te verwachten dat deze administratieve lastenverlichting stimulerend werkt op de aanschaf van zonnepanelen. Het wordt immers eenvoudiger om zonder btw-druk in zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking te investeren, ook bij herinvestering. Ook kan de maatregel voor verhuurondernemers, indien zij geen btw-aftrek hebben wanneer zij zonnepanelen (laten) installeren (zoals, in sommige gevallen, woningcorporaties), een belastingvoordeel opleveren dat de investering hierin stimuleert.

Hogere tarieven onderstrepen noodzaak prijsplafond

Vattenfall moet per 1 januari de variabele tarieven verhogen, maar dankzij de invoering van het prijsplafond blijft de impact beperkt. Zo'n driekwart van de klanten zal zelfs niets merken van de tariefwijziging. Bekijk de video en lees het volledige persbericht.

Meestgestelde vragen over de TEK-regeling

Vragen over de inhoud van de regeling

Wat is de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Met de TEK neemt de overheid een deel van de gestegen energiekosten van het energie-intensieve midden- en kleinbedrijf (mkb) over. De TEK-regeling dient nadrukkelijk als een tijdelijke tegemoetkoming tot eind 2023 en biedt gerichte steun aan het mkb én zorgt dat het blijft lonen om te verduurzamen.

Voor wie is de TEK-regeling?

De doelgroep is energie-intensieve mkb. Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten moet een ondernemer aan de volgende eisen voldoen:

 1. Het mkb bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie.[1]
 2. Het mkb bedrijf staat ingeschreven bij het Handelsregister.
 3. Het betreft een energie-intensief mkb bedrijf waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.[2]

Voor de (semi-)collectieve sector wordt momenteel door de verschillende beleids­departementen bezien in hoeverre hogere energiekosten een probleem vormen en wat daar een passende oplossing voor kan zijn.

[1] Volgens de EU-definitie heeft een mkb-onderneming minder dan 250 werknemers en bedraagt de jaaromzet minder dan € 50 miljoen of het balanstotaal minder dan € 43 miljoen euro. De onderneming is zelfstandig en de voornoemde criteria zijn van toepassing op de totale onderneming inclusief partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

[2] Peildatum wordt nog onderzocht.

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

De tegemoetkoming die een energie-intensieve mkb’er kan aanvragen zal bestaan uit 50% van de kostenstijging boven de zogenoemde drempelprijs. De tegemoetkoming wordt berekend over de kostenstijging van het gehele energieverbruik. De kostenstijging wordt gemeten door de drempelprijs af te zetten tegen de marktprijs.

Wat is de drempel- en de marktprijs?

De drempelprijs is nu vastgesteld op €1,19/ m³ gas en €0,35/ kWh elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld conform de prijs van huishoudens, minus btw, omdat de meeste mkb’ers de facto geen btw betalen.[1]

Voor de marktprijs wordt de komende maanden nader uitgewerkt hoe deze vastgesteld wordt. Uitgangspunt is hierbij de werkelijke prijs die een ondernemer betaalt. Of, als dat niet goed uitvoerbaar is, zal gekeken worden of een modelmatige berekening wordt gebruikt, die dan periodiek herijkt kan worden.

[1] Deze prijzen zijn inclusief energiebelasting. Voor bedrijven geldt veelal een ander (lager) tarief. Hiervoor corrigeren wordt echter te complex, want dat zou leiden tot verschillende drempelprijzen voor verschillende ondernemers.

Wat is de maximumvergoeding?

Er geldt een maximumvergoeding van € 160.000. Door te kiezen voor een bedrag van € 160.000 blijft de overheid binnen het geldende tijdelijke Europese staatssteunkader. Ook agrarische bedrijven kunnen gebruik maken van deze regeling. Als gevolg van het Europese staatssteunkader geldt voor deze bedrijven echter een ander subsidieplafond.

Gelden er maximumprijzen voor de compensatie?

Er wordt een maximumprijscompensatie van € 1,00 per m3 gas en € 0,30 per kWh gehanteerd. Deze begrenzing treedt in werking wanneer de marktprijs voor gas hoger is dan € 3,19/ m³ en € 0,95/ kWh. Over prijsstijgingen boven de € 3,19/ m³ gas en € 0,95/ kWh elektriciteit vindt geen compensatie plaats van de kosten.

Vragen over de toepassing van de regeling

Voor welke periode is de regeling van toepassing?

De regeling is (met terugwerkende kracht) van toepassing over het hele jaar 2023 en de laatste 2 maanden van 2022.

Wie gaat de regeling uitvoeren?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat deze regeling uitvoeren. De RVO neemt haar ervaringen mee van de coronaregeling voor MKB Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Wanneer kunnen ondernemers tegemoetkoming verwachten?

Aangezien uitbetalingen pas verwacht worden in het tweede kwartaal van volgend jaar wil het kabinet energie-intensieve mkb’ers in de tussentijd helpen. Daarom kijkt het kabinet naar maatregelen om de maanden tot openstelling van de regeling te overbruggen. Hierbij wordt gedacht aan belastinguitstel bij de Belastingdienst en overbruggingsfinanciering vanuit de financiële sector.

Waar kunt u terecht met vragen?

De informatie over de TEK regeling kan vragen oproepen bij het mkb. Voor eerstelijnsinformatie en persoonlijk advies kunnen zij terecht bij het Energieloket (kvk.nl) van de Kamer van Koophandel.

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

Op de website van de RVO is voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte pagina’ opengesteld, waarbij ondernemers aan kunnen geven op de hoogte te willen worden gehouden van informatie over de inrichting en openstelling van de TEK.

Meld u aan en blijf op de hoogte

Ook interessant voor u?

Samen op weg naar een fossielvrije toekomst

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze experts van de Markt Expertise Desk helpen u graag met al uw vragen over de energiemarkt. Zo ook met het verduurzamen van uw bedrijf via zonne-, en windenergie en laadpalen.

Markt Expertise Desk

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

 • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering