1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. CO2-reductie Lelystad

64% CO2-reductie in Lelystad in 2022

Het gebruik van stadswarmte in plaats van cv-ketels op aardgas zorgde in 2022 in Lelystad voor 64% minder CO2-uitstoot. Dat is een stuk minder dan in 2021 toen de CO2-reductie 77% was. Op deze pagina vertellen we meer over de oorzaak en onze toekomstplannen.

Het warmtenet van Lelystad

Tot nu toe ontvangen woningen en bedrijven in Lelystad hun warmte vooral vanuit twee biowarmte-installaties, één van Vattenfall en één van Primco. In 2022 was er sprake van meer storingen of geur- en rookoverlast bij deze installaties. Hierdoor moesten we vaker dan daarvoor onze hulpwarmtecentrales inzetten die op aardgas werken. Dit zorgde voor het lagere CO2-reductiepercentage.

Het warmte-etiket van Lelystad geeft aan dat het warmtenet voor 81% bestaat uit biomassa en 19% gasgestookte ketels

Cijfers en weetjes

Reductie

64% staat gelijk aan 6.208 ton minder CO2 vergeleken met HR-ketels (rendement 87% rendement) op aardgas

Aansluiting

4.815 kleinverbruik
49 grootverbruik

Woningequivalenten

In totaal 6.315
38 meer vergeleken met 2021

Toekomstplannen

Aardwarmtebron toevoegen aan warmtenet

Eind maart 2023 kregen we samen met onze samenwerkingspartners HVC en de gemeente Lelystad SDE+-subsidie voor het opsporen van aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. De locatie waar er wordt geboord, ligt vlakbij onze biowarmte-installatie Lelystad. Door het toevoegen van een aardwarmtebron aan het warmtenet kunnen we straks aan meer bewoners en bedrijven in Lelystad warmte leveren. Wel hebben we extra elektrisch vermogen nodig. Hiervoor kunnen we niet zonder netbeheerder Liander en Tennet.

Efficiënter gebruikmaken van het warmtenet

Om het warmtenet nog efficiënter te gebruiken deden we in 2022 vervolgonderzoek naar het verlagen van de aanlevertemperaturen en het verhogen van de druk. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit vooral gunstig is in het voor- en naseizoen. Deze kennis gaan we dan ook toepassen.

Veelgestelde vragen

Wat betekent CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide: een (broeikas)gas dat van nature in de lucht zit. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, stijgt de CO2-uitstoot. En te veel CO2 is niet goed voor het milieu.

Hoe bereiken we CO2-reductie met stadswarmte en koude?

Vanuit onze missie ‘fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie’ werken we ieder jaar toe naar minder CO2-uitstoot, oftewel een CO2-reductie. Dat doen we door woningen en bedrijven aan te sluiten op een stadswarmtenet. Zo hoeft niet elk huis of gebouw een eigen cv-ketel te hebben die op aardgas werkt. Daarnaast sluiten we steeds meer duurzame bronnen aan op ons warmtenetwerk. Onze ambitie is om in 2040 fossielvrije warmte te leveren aan al onze klanten.

Hoe berekenen we de CO2-reductie?

We maken gebruik van een CO2-monitoringsmodel om vast te stellen wat de CO2-reductie en energieprestaties van onze warmtenetten zijn. Dit model sluit aan bij de volgende bestaande en erkende rekenregels en -methodes:

  • de Energieprestatienorm Maatregelen op Gebiedsniveau (bijlage P uit de Nederlandse Technische Afspraak - NTA8800).
  • de rapportageverplichting vanuit de Warmtewet (Duurzaamheid van warmte & koudelevering). Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente, landelijke meet- en monitoringgegevens van bijvoorbeeld CBS, RVO en RIVM.
Wie controleert de manier waarop wij CO2-reductie berekenen?

De onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. In 2016, 2017, 2018 en 2021 werd ons CO2-monitoringsmodel door TNO beoordeeld, goedgekeurd en dus als betrouwbaar gezien.

Hoe tonen we de duurzaamheid van onze warmtenetten aan?

Sinds 2020 sturen wij, net als andere warmtebedrijven, jaarlijks een duurzaamheidsrapport naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In dit rapport staat per warmtegebied wat de duurzaamheid is van de geleverde warmte. Hiervoor maken we gebruik van de Tabel gegevens duurzaamheidsrapportage warmtenetten.

Ook de energieprestaties van onze warmtenetten, zoals vermeld in onder andere het Warmte-etiket, zijn op dezelfde manier berekend en komen overeen met de gegevens in de duurzaamheidsrapportages van de verschillende warmtegebieden.

Is er ook een kwaliteitsverklaring voor Lelystad?

Ja, voor het primair en secundair warmtenet van Lelystad is er een kwaliteitsverklaring (pdf, 760 kB). In deze verklaring, die wordt opgesteld door het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG), staat dat de energieprestatie is gecontroleerd en beoordeeld. De verklaring is drie jaar geldig.

Ook interessant