1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. CO2-reductie Almere

60% CO2-reductie in Almere in 2022

Het gebruik van onze stadswarmte in plaats van losse cv-ketels op aardgas zorgde in 2022 in Almere voor 60% minder CO2-uitstoot. Dat is een iets hogere score dan de jaren ervoor.

 

Lees hier meer over de berekening van de CO2-reductie. 

Het warmtenet van Almere

De bron die we vooral gebruiken voor het leveren van warmte aan Almeerse klanten is de rookgassenkoelinstallatie die is gekoppeld aan de warmtekrachtcentrale in Diemen. Daarnaast zorgt het Zoneiland in Noorderplassen West voor een deel van de geleverde warmte voor bewoners van die wijk. In 2022 had het Zoneiland een opbrengst van 8.513 GJ, iets lager dan het jaar ervoor. Dat komt deels door groot onderhoud na ruim twaalf jaar. Door het onderhoud kunnen we niet alleen nu, maar ook in de toekomst blijven zorgen voor een betrouwbare warmtelevering via deze duurzame opwek.

Grafiek met percentages CO2-reductie tov HR Ketels in 2020, 2021 en 2022 - met verschillen tussen Almere Stad, Almere Noorderplassen en Almere Poort

Kwaliteitsverklaring

Voor het primair en secundair warmtenet van Amsterdam Zuidoost en Almere is er een kwaliteitsverklaring. In deze verklaring, die wordt opgesteld door het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG), staat dat de energieprestatie is gecontroleerd en beoordeeld. De verklaring is drie jaar geldig.

Cijfers en weetjes

Reductie

60% CO2-reductie staat gelijk aan 63.940 ton minder CO2 vergeleken met HR-ketels op aardgas (rendement 87%).

Aansluitingen

In 2022 had Almere 53.607 aansluitingen voor kleinverbruik en 711 voor grootverbruik.

Woningequivalenten

Als we de aansluitingen in 2022 omrekenen naar huizen zijn dat er 70.200. Dat zijn er 834 meer dan in 2021.

Toekomstplannen

Meer aansluitingen in Almere

De gemeente Almere wil de komende jaren nog ongeveer 5.000 woningen laten aansluiten op een warmtenet of hybride WKO-installatie. Hybride WKO combineert warmte en koude van een Warmte-Koude-systeem met stadswarmte en een warmtepomp. Vooral in Almere Poort en in Almere Stad is groei nog mogelijk. In deze gebieden worden steeds meer (hoge) appartementen gebouwd. In 2022 waren er minder individuele kavels voor nieuwbouw dan in 2021, maar dit verandert de komende jaren mogelijk nog.

Onderzoek naar aardwarmte

In januari 2023 kreeg Eavor Europe een vergunning voor het opsporen van aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. In samenwerking met de gemeente Almere, HVC en Vattenfall onderzoeken we de komende jaren of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Als dat zo is, kunnen we deze bron toevoegen en zorgen voor een duurzamer warmtenet.

Ontwikkeling E-boiler

Op dit moment bouwen we een E-boiler van 150 MW in Diemen. Deze E-boiler zet niet-gebruikte duurzame stroom om in warmte en levert straks duurzame warmte voor het warmtenet van Amsterdam, Diemen en Almere. Het voordeel van deze locatie is dat er al een grote elektriciteitsaansluiting aanwezig is. De dichtbij gelegen grote warmtebuffer kan een eventueel teveel aan warmte tijdelijk opslaan.

Veelgestelde vragen

We berekenen de CO2-uitstoot per geleverde GJ warmte en vergelijken dat met de CO2-uitstoot van een HR-gasketel. Zo kunnen we de CO2-reductie bepalen. De manier waarop we dit berekenen komt helemaal overeen met de methodiek van de rapportageverplichting uit de Warmtewet.

Wat betekent CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide: een (broeikas)gas dat van nature in onze atmosfeer zit. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, stijgt de CO2-uitstoot. En te veel CO2 is niet goed voor het milieu.

Hoe bereiken we CO2-reductie met stadswarmte en koude?

Vanuit onze missie ‘fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie’ werken we ieder jaar toe naar minder CO2-uitstoot, met andere woorden een CO2-reductie t.o.v. een HR-gasketel. Dat doen we door woningen en bedrijven aan te sluiten op een stadswarmtenet. Daarnaast sluiten we steeds meer duurzame warmtebronnen aan op ons warmtenetwerk. Onze ambitie is om in 2040 fossielvrije warmte te leveren aan al onze klanten.

Hoe berekenen we de CO2-reductie?

We gebruiken een CO2-monitoringsmodel om vast te stellen wat de CO2-uitstoot, CO2-reductie en energieprestaties van onze warmtenetten zijn. Dit model gebruikt de methodiek uit de rapportageverplichting vanuit de Warmtewet. Hierbij gebruiken we meetgegevens van de warmtebronnen die bijdragen aan de warmtenetten, en meetgegevens uit de warmtenetten zelf. Die gegevens vullen we aan met recente, landelijke meet- en monitoringgegevens van bijvoorbeeld CBS, RVO en RIVM.

Als er staat: ‘De CO2-reductie is 200.000 ton en 50%, vergeleken met aardgas’, dan betekent dat: doordat woningen en bedrijven gebruik maken van stadswarmte, is er de helft minder CO2-uitstoot en verdwijnt er 200.000 ton minder CO2 in de lucht dan wanneer alle woningen en bedrijven een eigen cv-ketel op aardgas zouden hebben.

Hoe wordt de manier waarop wij CO2-reductie berekenen gecontroleerd?

In de rapportagejaren 2016, 2017, 2018 en 2021 is ons CO2-monitoringsmodel goedgekeurd door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Dat betekent dat TNO heeft vastgesteld dat we gebruik maken van bestaande en erkende rekenregels en methodieken en dat we betrouwbare meetgegevens gebruiken die onderbouwd kunnen worden. Voor de cijfers van 2022 hebben we hetzelfde CO2-monitoringsmodel gebruikt.

Hoe tonen we de duurzaamheid van onze warmtenetten aan?

Sinds 2020 sturen wij, net als andere warmtebedrijven, jaarlijks een duurzaamheidsrapport naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In dit rapport staat per warmteregio wat de energieprestatie en duurzaamheid van de geleverde warmte is.

Voor het opstellen van het duurzaamheidsrapport maken we gebruik van de Tabel gegevens duurzaamheidsrapportage warmtenetten die jaarlijks door RVO wordt gepubliceerd voor duurzaamheidsrapportages en die de input is voor ons CO2-monitoringsmodel. De energieprestaties van onze warmtenetten staan ook in het Warmte-etiket dat we jaarlijks op onze website zetten.

Heeft elk warmtenet een eigen warmtebron?

Elk warmtenet wordt gevoed door diverse warmtebronnen. De warmtebron die normaal gesproken de warmte levert, is in de meeste gevallen warmte uit een afvalverbrandingsinstallatie of elektriciteitscentrale. Daarnaast zijn er andere warmtebronnen, zoals bio-energiecentrales en industriële restwarmte.

Op piekmomenten van de warmtevraag kan aanvullende warmte worden geleverd uit hulpwarmtecentrales die gestookt worden met aardgas. Voor elke warmtebron wordt een eigen berekening gebruikt om de CO2-uitstoot te bepalen. In de rapportageverplichting vind je hier meer informatie over.

Is de berekening voor elke warmtebron hetzelfde?

Voor elke warmtebron gebruiken we een eigen berekening om de CO2-uitstoot te bepalen. In de rapportageverplichting vind je hier meer informatie over. Per warmtebron gebruiken we voor de berekening de werkelijke meetgegevens. Denk hierbij aan de elektriciteit en brandstof die wordt gebruikt om warmte op te wekken. Maar ook de CO2-emissie die bijvoorbeeld wordt toegekend aan de elektriciteit die nodig is voor het rondpompen van het water in de leidingen. Omdat het uiteindelijk gaat om de geleverde warmte per GJ aan onze klanten nemen we ook het warmteverlies mee in de berekeningen.

Ook interessant