1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. CO2-reductie Almere

60% CO2-reductie in Almere in 2022

Het gebruik van onze stadswarmte in plaats van losse cv-ketels op aardgas zorgde in 2022 in Almere voor 60% minder CO2-uitstoot. Dat is een iets hogere score dan de jaren ervoor.

Het warmtenet van Almere

De bron die we vooral gebruiken voor het leveren van warmte aan Almeerse klanten is de rookgassenkoelinstallatie die is gekoppeld aan de warmtekrachtcentrale in Diemen. Daarnaast zorgt het Zoneiland in Noorderplassen West voor een deel van de geleverde warmte voor bewoners van die wijk. In 2022 had het Zoneiland een opbrengst van 8.513 GJ, iets lager dan het jaar ervoor. Dat komt deels door groot onderhoud na ruim twaalf jaar. In het najaar van 2022 werden de werkzaamheden gestart en vóór de zomer van 2023 zijn we klaar. Door het onderhoud kunnen we niet alleen nu, maar ook in de toekomst blijven zorgen voor een betrouwbare warmtelevering via deze duurzame opwek.

Grafiek met percentages CO2-reductie tov HR Ketels in 2020, 2021 en 2022 - met verschillen tussen Almere Stad, Almere Noorderplassen en Almere Poort

Cijfers en weetjes

Reductie

60% staat gelijk aan 63.940 ton minder CO2 vergeleken met HR-ketels (rendement 87% rendement) op aardgas

Aansluitingen

53.607 kleinverbruik
711 grootverbruik

Woningequivalenten

In totaal 70.200
834 meer vergeleken met 2021

Toekomstplannen

Meer aansluitingen in Almere

De gemeente Almere wil de komende jaren nog ongeveer 5.000 woningen laten aansluiten op een warmtenet of hybride WKO-installatie. Hybride WKO combineert warmte en koude van een Warmte-Koude-systeem met stadswarmte en een warmtepomp. Vooral in Almere Poort en in Almere Stad is groei nog mogelijk. In deze gebieden worden steeds meer (hoge) appartementen gebouwd. In 2022 waren er minder individuele kavels voor nieuwbouw dan in 2021, maar dit verandert de komende jaren mogelijk nog.

Onderzoek naar aardwarmte

In januari 2023 kreeg Eavor Europe een vergunning voor het opsporen van aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. In samenwerking met de gemeente Almere, HVC en Vattenfall onderzoeken we de komende jaren of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Als dat zo is, kunnen we deze bron toevoegen en zorgen voor een duurzamer warmtenet.

Ontwikkeling E-boiler

Op dit moment bouwen we een E-boiler van 150 MW in Diemen. Deze E-boiler zet niet-gebruikte duurzame stroom om in warmte en levert straks duurzame warmte voor het warmtenet van Amsterdam, Diemen en Almere. Het voordeel van deze locatie is dat er al een grote elektriciteitsaansluiting aanwezig is. De dichtbij gelegen grote warmtebuffer kan een eventueel teveel aan warmte tijdelijk opslaan.

Veelgestelde vragen

Wat betekent CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide: een (broeikas)gas dat van nature in de lucht zit. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, stijgt de CO2-uitstoot. En te veel CO2 is niet goed voor het milieu.

Hoe bereiken we CO2-reductie met stadswarmte en koude?

Vanuit onze missie ‘fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie’ werken we ieder jaar toe naar minder CO2-uitstoot, oftewel een CO2-reductie. Dat doen we door woningen en bedrijven aan te sluiten op een stadswarmtenet. Zo hoeft niet elk huis of gebouw een eigen cv-ketel te hebben die op aardgas werkt. Daarnaast sluiten we steeds meer duurzame bronnen aan op ons warmtenetwerk. Onze ambitie is om in 2040 fossielvrije warmte te leveren aan al onze klanten.

Hoe berekenen we de CO2-reductie?

We maken gebruik van een CO2-monitoringsmodel om vast te stellen wat de CO2-reductie en energieprestaties van onze warmtenetten zijn. Dit model sluit aan bij de volgende bestaande en erkende rekenregels en -methodes:

  • de Energieprestatienorm Maatregelen op Gebiedsniveau (bijlage P uit de Nederlandse Technische Afspraak - NTA8800).
  • de rapportageverplichting vanuit de Warmtewet (Duurzaamheid van warmte & koudelevering). Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente, landelijke meet- en monitoringgegevens van bijvoorbeeld CBS, RVO en RIVM.
Wie controleert de manier waarop wij CO2-reductie berekenen?

De onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. In 2016, 2017, 2018 en 2021 werd ons CO2-monitoringsmodel door TNO beoordeeld, goedgekeurd en dus als betrouwbaar gezien.

Hoe tonen we de duurzaamheid van onze warmtenetten aan?

Sinds 2020 sturen wij, net als andere warmtebedrijven, jaarlijks een duurzaamheidsrapport naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In dit rapport staat per warmtegebied wat de duurzaamheid is van de geleverde warmte. Hiervoor maken we gebruik van de Tabel gegevens duurzaamheidsrapportage warmtenetten.

Ook de energieprestaties van onze warmtenetten, zoals vermeld in onder andere het Warmte-etiket, zijn op dezelfde manier berekend en komen overeen met de gegevens in de duurzaamheidsrapportages van de verschillende warmtegebieden.

Is er ook een kwaliteitsverklaring voor Almere?

Ja, voor het primair en secundair warmtenet van Amsterdam Zuidoost en Almere is er een kwaliteitsverklaring (pdf, 617 kB). In deze verklaring, die wordt opgesteld door het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG), staat dat de energieprestatie is gecontroleerd en beoordeeld. De verklaring is drie jaar geldig.

Ook interessant