Bio-warmte-installatie in Lelystad

Sinds het jaar 2000 hebben we een biomassa-installatie in Lelystad. Ook maken we gebruik van de biowarmte-installatie van Primco. Verder denken we na over het bouwen van een nieuwe biowarmte-installatie in Diemen. Op deze pagina vertellen we je meer.

Biowarmte-installatie in Lelystad

Bijna 5.000 woningen en bedrijven in Lelystad krijgen hun warmte vooral vanuit twee biowarmte-installaties, één van Vattenfall en één van Primco. Deze twee installaties worden gevoed door houtchips uit de omgeving. Daarmee werd in 2022 een CO2-reductie van 63% behaald vergeleken met een cv-ketel.

Aardwarmte als alternatief
Eind maart 2023 kregen we samen met onze samenwerkingspartners HVC en de gemeente Lelystad SDE+-subsidie voor het opsporen van aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. De locatie waar een mogelijke geothermiebron komt ligt vlakbij onze biomassa-installatie Lelystad.

De aardwarmtebron zal een groot deel van de warmtelevering overnemen van biomassa. Dit maakt het mogelijk om de oudste van de twee biomassacentrales te sluiten. De modernste blijft in koudere perioden nodig om flexibel voldoende warmte te produceren.

Seizoensopslag
Op langere termijn kan seizoensopslag mogelijk deze rol van biomassa overnemen. Overtollige aardwarmte in de zomer kan dan worden opgeslagen voor gebruik in de koude winterperioden en daarmee de duurzame capaciteit in de winter vergroten. Door het toevoegen van een aardwarmtebron aan het warmtenet kunnen we straks aan meer bewoners en bedrijven in Lelystad warmte leveren.

Meer over het warmtenet in Lelystad

Is de biomassa in Lelystad duurzaam?

De biomassa die in Lelystad wordt ingezet komt uit de directe omgeving en is afkomstig van het onderhoud van wegen en parken en duurzaam bosbeheer. Daarbij wordt alleen schoon laagwaardig hout toegepast dat niet verontreinigd is met bijvoorbeeld verf en dat niet geschikt is voor hoogwaardige toepassingen zoals meubels.

Ook het IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) geeft aan dat bio-energie een aanzienlijk potentieel heeft om broeikasgassen te verminderen, op voorwaarde dat de brandstof duurzaam wordt ontwikkeld en er efficiënte systemen worden gebruikt.

Verder zien wij biomassa voor stadswarmte als een tijdelijke oplossing, omdat de biomassa op lange termijn in andere sectoren harder nodig zal zijn. Op lange termijn moeten andere bronnen de warmte voor stadsverwarming leveren.

Veelgestelde vragen

Wat zijn jullie garanties over de herkomst van de biomassa?

De biomassa die in Lelystad wordt ingezet komt uit de directe omgeving en is afkomstig van het onderhoud van wegen en parken en duurzaam bosbeheer. Daarbij wordt alleen schoon laagwaardig hout toegepast dat niet verontreinigd is met bijvoorbeeld verf en dat niet geschikt is voor hoogwaardige toepassingen zoals meubels.

Sommige partijen zeggen dat biomassa netto meer CO₂-uitstoot dan kolen. Klopt dat?

Biomassa is niet per definitie duurzaam. Zo is het kappen van oude bossen puur voor de energie vanuit klimaatoogpunt niet verstandig. De biomassa die wij willen inzetten zal juist een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. We verminderen namelijk het gebruik van gas voor warmteproductie. Daarbij houden we streng in de gaten of de bossen duurzaam beheerd worden. Er moet meer hout bijgroeien dan er gekapt wordt, zodat er meer CO2 wordt opgeslagen dan er wordt uitgestoten.

Recent onderzoek door Royal HaskoningDHV, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), toont bovendien aan dat de inzet van biomassa als transitiebrandstof leidt tot 70 à 90 procent minder uitstoot van broeikasgassen dan de inzet van aardgas.

Is het niet beter voor de CO₂ om bossen te laten staan in plaats van ze te kappen?

Het verantwoord gebruik van hout en biomassa levert meer klimaatwinst dan bossen niet te gebruiken. Dat komt omdat bossen die op den duur volgroeid zijn nauwelijks CO2 meer opnemen. Terwijl een bos dat verantwoord gekapt wordt en weer wordt aangeplant een stroom van hoogwaardige producten en biomassa voor energie levert. Daarbij wordt CO2 bespaard, ook omdat hout CO2-intensieve bouwmaterialen kan vervangen, zoals beton en staal.

Merk daarbij op dat hoogwaardige houtproducten en biomassa voor energie hand in hand gaan. Het hoogwaardige hout gaat naar de zagerij voor duurzame producten. Het laagwaardige hout en de reststromen van de zagerij kunnen we gebruiken voor energie.

Het IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) geeft aan dat bio-energie een aanzienlijk potentieel heeft om broeikasgassen te verminderen, op voorwaarde dat de brandstof duurzaam wordt ontwikkeld en dat er efficiënte systemen worden gebruikt. Daarbij zien wij biomassa voor stadswarmte wel als een tijdelijke oplossing. Op lange termijn moeten andere duurzame bronnen de warmte voor stadsverwarming leveren.

Waarom kiezen jullie niet voor een warmtekrachtcentrale (WKC)?

We hebben een vergunning aangevraagd voor een biowarmte-installatie die alleen warmte produceert. Niet voor een warmtekrachtcentrale (WKC) op biomassa die ook elektriciteit produceert. Voor de productie van elektriciteit bestaan er al goede duurzame alternatieven, zoals zon en wind. Voor het verder verduurzamen van het warmtenet bestaan op dit moment geen goede grootschalige alternatieven die op korte termijn de gewenste verduurzaming leveren. Door te kiezen voor een biowarmte-installatie komt de biomassa maximaal ten goede aan de voorziening van warmte. Daarnaast is er minder biomassa nodig dan wanneer een WKC gerealiseerd zou worden.

Welke impact heeft de uitspraak van programmatische Aanpak Stikstof (PAS)?

We willen voorkomen dat bij het gebruik van de biowarmte-installatie meer stikstofdepositie plaatsvindt in Natura 2000-gebieden dan in de vergunning staat. We zorgen er dan ook voor dat we binnen de vergunde ruimte blijven. De PAS-uitspraak heeft daarom geen impact op de plannen voor de biowarmte-installatie in Diemen. Het AERIUS-model wat de stikstofdepositie berekent, toont op alle Natura 2000-gebieden een afname van stikstofdepositie.

Wat is afgesproken over het meten van emissies?

In de wetgeving is vastgelegd welke emissies moeten worden gemeten en hoe vaak. De emissies van NOx, SO2, totaal stof en CO gaan we continu meten. De overige aangevraagde parameters worden periodiek gemeten.

Krijgen jullie subsidie?

Duurzamere warmte is helaas duurder dan warmte uit fossiele bronnen. Daarom maken we gebruik van de overheidssubsidie SDE++. Deze subsidie is voor partijen die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.

Ook interessant