1. Over Vattenfall
  2. CO2-roadmap

CO2-roadmap naar netto nul uitstoot in 2040

Klimaatverandering behoort tot de grootste uitdagingen van onze tijd. Er worden grote inspanningen geleverd om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Dit betekent dat de totale CO2-uitstoot op aarde tussen 2030 en 2050 netto nul moet zijn. Om fossielvrij te kunnen leven binnen één generatie moet Vattenfall zijn CO2-uitstoot in de gehele waardeketen verlagen. Om dit te bereiken werken we samen met klanten, partners, overheden en steden.

Netto nul uitstoot in 2040

Om bij te dragen aan de oplossing en fossielvrij te worden, moet Vattenfall zijn CO2-uitstoot verminderen en daarmee zijn CO2-uitstoot in de hele waardeketen verminderen. Het doel is netto nul in 2040 voor onze eigen activiteiten, onze leveranciers en onze klanten. Om dit mogelijk te maken, werken we vastberaden samen met klanten, partners, autoriteiten en steden. We noemen dit onze CO2-roadmap.

Vattenfall volgt de vereisten van het Science Based Targets-initiatief voor de energiesector wanneer het gaat om netto nul. In feite betekent dit:

  • Vermindering van de scope 1+2 CO2e intensiteit tot 9 g/kWh (meer dan 90% reductie),
  • Vermindering van alle scope 3-emissies met 90% of meer,
  • Neutraliseren van de resterende emissies met koolstofverwijderingen.

Onze weg naar een CO2-vrije samenleving

Intensiteit CO2 -uitstoot

CO2-intensiteit

CO₂-intensiteit: Gram CO₂-equivalenten per kilowattuur (gCO₂e/kWh)*

*CO2-intensiteit in de context van elektriciteits- en warmteproductie beschrijft hoeveel koolstofdioxide (CO2) wordt uitgestoten bij de productie van één kilowattuur elektriciteit of warmte.

CO2-roadmap

Klimaatverandering behoort tot de grootste uitdagingen van onze tijd. Er worden grote inspanningen geleverd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Om dit doel te bereiken, moet de uitstoot van broeikasgassen per 2030 met de helft teruggebracht zijn, en in de tweede helft van de eeuw netto nul zijn.

Vattenfall heeft zich gecommitteerd aan het 1,5-gradentraject van het Science Based Targets initiative. De grafiek toont een prognose van hoe we de scope 1+2 uitstoot-intensiteit in de tijd zullen verminderen, in lijn met het 1,5-gradentraject. Gerekend vanaf ons basisjaar 2017 willen we onze uitstoot-intensiteit in 2025 met meer dan 40% en in 2030 met meer dan 75% verminderen. In 2040 willen we in onze volledige waardeketen netto nul bereiken.

Alle resterende uitstoot wordt geneutraliseerd via negatieve uitstoot.

We verlagen de uitstoot van onze eigen activiteiten

Vattenfalls CO2-roadmap is gebaseerd op onze Science Based Targets. In september 2021 werden Vattenfalls nieuwe doelstellingen voor 2030 voor uitstootvermindering goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi), waarmee externe bevestiging is gegeven dat deze in lijn liggen met de vereisten die volgens de klimaatwetenschap nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Deze doelstellingen volgen het Greenhouse Gas Protocol en volgen uitsluitend initiatieven die leiden tot daadwerkelijke vermindering van uitstoot, en sluiten desinvesteringen uit.

Fossiele brandstoffen zijn geen langetermijnoptie voor een maatschappij die netto nul wil bereiken. Als onderdeel van onze CO2-roadmap heeft Vattenfall besloten om het gebruik van kolen in 2030 volledig te beëindigen (zie ons jaarverslag). In Nederland hebben we dit al in 2020 bereikt door het sluiten van de Hemweg-8 centrale. In Duitsland zijn al grote stappen gezet met de ontmanteling van de WKK-centrale Reuter C en de vroegtijdige sluiting van de WKK-centrale Moorburg. Deze initiatieven hielpen Vattenfall om de uitstoot met bijna negen miljoen ton te verminderen ten opzichte van de uitstoot in het basisjaar 2017. Op de locatie Moabit in Berlijn is de laatste uitfasering van kolen gepland in de tweede helft van de jaren 2020 en voor locatie Reuter West, ook in Berlijn, aan het einde van de jaren 2020.

In Scandinavië hebben Vattenfalls activiteiten nu al lage emissies, omdat zo goed als de volledige elektriciteitsopwekking is gebaseerd op waterkracht en nucleaire productie. In 2025 wil Vattenfall geen fossiele brandstoffen voor onze warmteproductie in Scandinavië meer gebruiken. De uitfasering van turf in het Carpe Futurum-project in Uppsala (persbericht in het Engels) was een grote stap in deze richting.

Deze initiatieven maken het voor ons mogelijk om, samen met de snelle uitbreiding van fossielvrije energiebronnen, onze 1,5 graad-doelstellingen te bereiken in 2030 en netto nul te bereiken in 2040.

Verlagen van uitstoot van onze leveranciers

Onze strategie om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken betreft de volledige waardeketen. Dit houdt in dat we ons niet alleen doelgericht moeten inspannen om onze eigen voetafdruk te verkleinen, maar ook die van onze leveranciers en klanten. Als belangrijke stap in de richting van een fossielvrije toekomst heeft Vattenfall Group een reductiedoelstelling van 50% tot 2030 vastgesteld voor de uitstoot door de toeleveringsketen van goederen en diensten, voor alle leveranciersniveaus. We werken toe naar dit doel via gesprekken met leveranciers en door klimaatslimme beslissingen te nemen bij inkoop. Zo nemen we klimaatstatistieken en gunningscriteria op in geselecteerde aanbestedingen, onderzoeken we alternatieve oplossingen met een kleinere voetafdruk en optimaliseren we ons gebruik van hulpbronnen. Verder dringen we aan op elektrificatie van productieprocessen om de uitstoot van onze eigen toeleveringsketen te verminderen en om de samenleving verder CO2-vrij te maken.

We helpen onze klanten met slimme energieoplossingen om een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken.

Verlagen van uitstoot van onze klanten

Vattenfalls klanten die aardgas afnemen, tellen ook mee bij een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen. De warmtetransitie in onze continentale markten is een van onze belangrijkste strategische aandachtsgebieden. We zetten ons in om het voor klanten gemakkelijk en betaalbaar te maken om klimaatslimmere keuzes te maken. Dit betekent dat we ons aanbod van alternatieve en gedecentraliseerde energieoplossingen zoals groen gas, warmtepompen, zonnepanelen en batterijen continu verder ontwikkelen om binnen één generatie fossielvrij te kunnen leven.

Het plan van Vattenfall om de scope 3-uitstoot, dus de uitstoot door onze klanten, per 2030 te verminderen is ook goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Daarmee zijn we in lijn met wat volgens klimaatwetenschap nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius. In 2040 zal ons productaanbod netto nul zijn en in 2045 fossielvrij.

We helpen klanten hun klimaatdoelen te bereiken

Vattenfall Group werkt aan het verminderen van de klimaatimpact in de volledige waardeketen, met een bijzondere focus op het helpen van onze klanten en partners om hun uitstoot te verlagen en hun klimaatdoelen te bereiken. We hebben ons productaanbod aan huishoudens en zakelijke klanten uitgebreid om hen in staat te stellen hun voetafdruk te verkleinen en/of zelf energie op te wekken. Enkele voorbeelden hiervan zijn CO2-arme warmte en elektriciteit, laadoplossingen voor elektrische voertuigen, zonnepanelen, warmtepompen en slimme thermostaten. We werken ook samen met energie-intensieve bedrijven om de CO2-uitstoot te verlagen door de elektrificatie van industriële processen.

Meer over onze ambitie