1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. CO2-reductie Nederland

63% CO2-reductie in Nederland in 2022

Bewoners en bedrijven stootten in 2022 met onze stadswarmte en koude gemiddeld 63% minder CO2 uit dan als ze losse cv-ketels op aardgas zouden hebben. Dat is een mooi resultaat. Maar geen verbetering vergeleken met het jaar ervoor. Ieder jaar streven we naar een hogere CO2-reductie dan het jaar ervoor. Waarom de gemiddelde CO2 reductie in 2022 hetzelfde bleef als in 2021, heeft verschillende oorzaken. Op deze pagina vertellen we je meer.

 

Lees hier meer over de berekening van de CO2-reductie. 

Waarom de CO2-reductie gemiddeld gelijk bleef

Het jaar 2022 was vergeleken met 2021 15% minder koud. Hierdoor én doordat de elektriciteit die wordt gebruikt voor het opwekken van warmte weer wat duurzamer is geworden in Nederland, hadden we een stijging verwacht van de gemiddelde CO2-reductie. Toch was dat niet het geval. De reden: door grote onderhoudswerkzaamheden aan een paar belangrijke warmtebronnen en -leidingen in een aantal van onze netten, moesten we tijdelijk meer gasketels inzetten. Op die manier konden we tijdens de werkzaamheden warmte blijven leveren aan onze klanten.

Bekijk de CO2-reductie in je eigen regio

Cijfers en weetjes

Reductie

63% CO2-reductie staat gelijk aan 260.176 ton minder CO2 vergeleken met HR-ketels op aardgas (rendement 87%).

Aansluitingen

In 2022 hadden we 156.863 aansluitingen voor kleinverbruik en 2.078 voor grootverbruik.

Woningequivalenten

Als we de aansluitingen in 2022 omrekenen naar huizen zijn dat er 259.321. Dat zijn er 7.000 meer dan in 2021.

Toekomstplannen

Meer gemeenten kiezen voor stadswarmte

Verschillende gemeenten in Nederland willen verder verduurzamen en bestaande wijken fossielvrij maken. Denk aan oudere wijken met minder goed geïsoleerde woningen. Stadswarmte helpt een stap dichter bij dit doel te komen. Ondanks dat stadswarmte nog niet helemaal fossielvrij is, zijn onze warmtenetten daar wel klaar voor. Zo zijn ze flexibel in het aansluiten van nieuwe, duurzame warmtebronnen en de daarbij horende temperaturen. Benieuwd hoe dat werkt? Lees dan onze whitepaper Warmtenetten: altijd in beweging.

Onze route naar fossielvrije warmte

De ambitie van Vattenfall om binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk te maken, vertaalt zich voor stadswarmte in plannen per regio om warmtebronnen in de komende jaren steeds duurzamer te maken. Daarbij werken we toe naar fossielvrije warmte in 2040. Hoe we dat willen bereiken lees je op de pagina Zo verduurzamen wij onze warmtenetten.

Warmtebronnen

Veelgestelde vragen

We berekenen de CO2-uitstoot per geleverde GJ warmte en vergelijken dat met de CO2-uitstoot van een HR-gasketel. Zo kunnen we de CO2-reductie bepalen. De manier waarop we dit berekenen komt helemaal overeen met de methodiek van de rapportageverplichting uit de Warmtewet.

Wat betekent CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide: een (broeikas)gas dat van nature in onze atmosfeer zit. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, stijgt de CO2-uitstoot. En te veel CO2 is niet goed voor het milieu.

Hoe bereiken we CO2-reductie met stadswarmte en koude?

Vanuit onze missie ‘fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie’ werken we ieder jaar toe naar minder CO2-uitstoot, met andere woorden een CO2-reductie t.o.v. een HR-gasketel. Dat doen we door woningen en bedrijven aan te sluiten op een stadswarmtenet. Daarnaast sluiten we steeds meer duurzame warmtebronnen aan op ons warmtenetwerk. Onze ambitie is om in 2040 fossielvrije warmte te leveren aan al onze klanten.

Hoe berekenen we de CO2-reductie?

We gebruiken een CO2-monitoringsmodel om vast te stellen wat de CO2-uitstoot, CO2-reductie en energieprestaties van onze warmtenetten zijn. Dit model gebruikt de methodiek uit de rapportageverplichting vanuit de Warmtewet. Hierbij gebruiken we meetgegevens van de warmtebronnen die bijdragen aan de warmtenetten, en meetgegevens uit de warmtenetten zelf. Die gegevens vullen we aan met recente, landelijke meet- en monitoringgegevens van bijvoorbeeld CBS, RVO en RIVM.

Als er staat: ‘De CO2-reductie is 200.000 ton en 50%, vergeleken met aardgas’, dan betekent dat: doordat woningen en bedrijven gebruik maken van stadswarmte, is er de helft minder CO2-uitstoot en verdwijnt er 200.000 ton minder CO2 in de lucht dan wanneer alle woningen en bedrijven een eigen cv-ketel op aardgas zouden hebben.

Hoe wordt de manier waarop wij CO2-reductie berekenen gecontroleerd?

In de rapportagejaren 2016, 2017, 2018 en 2021 is ons CO2-monitoringsmodel goedgekeurd door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Dat betekent dat TNO heeft vastgesteld dat we gebruik maken van bestaande en erkende rekenregels en methodieken en dat we betrouwbare meetgegevens gebruiken die onderbouwd kunnen worden. Voor de cijfers van 2022 hebben we hetzelfde CO2-monitoringsmodel gebruikt.

Hoe tonen we de duurzaamheid van onze warmtenetten aan?

Sinds 2020 sturen wij, net als andere warmtebedrijven, jaarlijks een duurzaamheidsrapport naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In dit rapport staat per warmteregio wat de energieprestatie en duurzaamheid van de geleverde warmte is.

Voor het opstellen van het duurzaamheidsrapport maken we gebruik van de Tabel gegevens duurzaamheidsrapportage warmtenetten die jaarlijks door RVO wordt gepubliceerd voor duurzaamheidsrapportages en die de input is voor ons CO2-monitoringsmodel. De energieprestaties van onze warmtenetten staan ook in het Warmte-etiket dat we jaarlijks op onze website zetten.

Heeft elk warmtenet een eigen warmtebron?

Elk warmtenet wordt gevoed door diverse warmtebronnen. De warmtebron die normaal gesproken de warmte levert, is in de meeste gevallen warmte uit een afvalverbrandingsinstallatie of elektriciteitscentrale. Daarnaast zijn er andere warmtebronnen, zoals bio-energiecentrales en industriële restwarmte.

Op piekmomenten van de warmtevraag kan aanvullende warmte worden geleverd uit hulpwarmtecentrales die gestookt worden met aardgas. Voor elke warmtebron wordt een eigen berekening gebruikt om de CO2-uitstoot te bepalen. In de rapportageverplichting vind je hier meer informatie over.

Is de berekening voor elke warmtebron hetzelfde?

Voor elke warmtebron gebruiken we een eigen berekening om de CO2-uitstoot te bepalen. In de rapportageverplichting vind je hier meer informatie over. Per warmtebron gebruiken we voor de berekening de werkelijke meetgegevens. Denk hierbij aan de elektriciteit en brandstof die wordt gebruikt om warmte op te wekken. Maar ook de CO2-emissie die bijvoorbeeld wordt toegekend aan de elektriciteit die nodig is voor het rondpompen van het water in de leidingen. Omdat het uiteindelijk gaat om de geleverde warmte per GJ aan onze klanten nemen we ook het warmteverlies mee in de berekeningen.

Ook interessant