1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. CO2-reductie Amsterdam Noord en West

79% CO2-reductie in Amsterdam Noord en West in 2022

Het gebruik van stadswarmte in plaats van cv-ketels op aardgas én het gebruik van koude in plaats van traditionele koeling zorgde in 2022 voor 79% minder CO2-uitstoot. Dat is een hogere score dan in 2021 toen de reductie 77% was. De verbetering komt door de inzet van de bio-energiecentrale van AEB die sinds 2021 in gebruik is en in heel 2022 warmte leverde.

Het warmtenet van Amsterdam Noord en West

Het warmtenet in Amsterdam Noord en West is niet alleen eigendom van ons, maar ook van de gemeente Amsterdam. Onder de naam Westpoort Warmte B.V. (WPW) zorgt Vattenfall voor het beheer van de netten in de deelgebieden Nieuw West, Westpoort, Houthaven, Noord en Zeeburgereiland. WPW heeft één koudebron en meerdere warmtebronnen. De grootste warmtebron zijn de afvalverbrandingsinstallaties van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Andere bronnen zijn de bio-energiecentrale van AEB en de vergistingsinstallatie van Orgaworld. De South Connection verbindt het netwerk van WPW met dat van Vattenfall in Amsterdam Zuid en Oost.

Het warmte-etiket van Amsterdam Noord en west geeft aan dat het warmtenet voor 64% bestaat uit warmte uit afvalverbranding en 36% biomassa

Cijfers en weetjes

Reductie

79% staat gelijk aan 53.138 ton minder CO2 vergeleken met HR-ketels (rendement 87%) op aardgas

Aansluitingen

24.619 kleinverbruik
319 grootverbruik

Woningequivalenten

In totaal 45.460
3.308 meer vergeleken met 2021

Een nieuwe toepassing van stadswarmte

Stadswarmte wordt vooral ingezet voor het verwarmen van woningen en gebouwen. In 2022 werd daar een nieuwe toepassing aan toegevoegd. WPW sloot namelijk Eurotank Amsterdam aan op het stadswarmtenet. Dat is een internationale aanbieder van energieopslag, met een vestiging in het havengebied. Hier wordt de stadswarmte nu gebruikt voor de biobrandstoffen-opslagtanks van ETA. De warmte zorgt ervoor dat de opgeslagen biobrandstoffen de juiste mate van vloeibaarheid behouden, ook wel viscositeit genoemd.

Toekomstplannen

In 2022 is verder gewerkt aan de warmtetransportleiding tussen AEB en de warmtebuffer van het afvalverwerkingsbedrijf. Dit zorgt in 2023 voor een verdubbeling van de beschikbare capaciteit. Hierdoor kunnen we warmte leveren aan meer huizen en gebouwen. Dat is ook nodig om de doelen van de gemeente Amsterdam voor stadswarmte te kunnen bereiken. Verder is het Datacenter Westpoort aan de Basisweg ook in beeld als mogelijke leverancier van warmte voor het warmtenetwerk.

Veelgestelde vragen

Wat betekent CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide: een (broeikas)gas dat van nature in de lucht zit. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, stijgt de CO2-uitstoot. En te veel CO2 is niet goed voor het milieu.

Hoe bereiken we CO2-reductie met stadswarmte en koude?

Vanuit onze missie ‘fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie’ werken we ieder jaar toe naar minder CO2-uitstoot, oftewel een CO2-reductie. Dat doen we door woningen en bedrijven aan te sluiten op een stadswarmtenet. Zo hoeft niet elk huis of gebouw een eigen cv-ketel te hebben die op aardgas werkt. Daarnaast sluiten we steeds meer duurzame bronnen aan op ons warmtenetwerk. Onze ambitie is om in 2040 fossielvrije warmte te leveren aan al onze klanten.

Hoe berekenen we de CO2-reductie?

We maken gebruik van een CO2-monitoringsmodel om vast te stellen wat de CO2-reductie en energieprestaties van onze warmtenetten zijn. Dit model sluit aan bij de volgende bestaande en erkende rekenregels en -methodes:

  • de Energieprestatienorm Maatregelen op Gebiedsniveau (bijlage P uit de Nederlandse Technische Afspraak - NTA8800).
  • de rapportageverplichting vanuit de Warmtewet (Duurzaamheid van warmte & koudelevering). Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente, landelijke meet- en monitoringgegevens van bijvoorbeeld CBS, RVO en RIVM.
Wie controleert de manier waarop wij CO2-reductie berekenen?

De onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. In 2016, 2017, 2018 en 2021 werd ons CO2-monitoringsmodel door TNO beoordeeld, goedgekeurd en dus als betrouwbaar gezien.

Hoe tonen we de duurzaamheid van onze warmtenetten aan?

Sinds 2020 sturen wij, net als andere warmtebedrijven, jaarlijks een duurzaamheidsrapport naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In dit rapport staat per warmtegebied wat de duurzaamheid is van de geleverde warmte. Hiervoor maken we gebruik van de Tabel gegevens duurzaamheidsrapportage warmtenetten.

Ook de energieprestaties van onze warmtenetten, zoals vermeld in onder andere het Warmte-etiket, zijn op dezelfde manier berekend en komen overeen met de gegevens in de duurzaamheidsrapportages van de verschillende warmtegebieden.

Is er ook een kwaliteitsverklaring voor Amsterdam Noord en West?

Ja, voor het primair en secundair warmtenet van Amsterdam Noord en West is er een kwaliteitsverklaring (pdf, 303 kB). In deze verklaring, die wordt opgesteld door het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG), staat dat de energieprestatie is gecontroleerd en beoordeeld. De verklaring is drie jaar geldig.

Ook interessant