Zonnepark Sas van Gent

Vattenfall wil graag een zonnepark bouwen in Sas van Gent, ten westen van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Van de zestien hectare grond in de Papeschorpolder is twaalf hectare bestemd voor zonnepanelen en vier hectare voor landschappelijke inpassing. De beoogde locatie grenst aan de Tweekwartweg en de dijk. Vattenfall wil 90% van de zonnestroom aan lokale bedrijven gaan leveren. De overige 10% energie is bestemd voor huishoudens in de regio, wat overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van ongeveer 700 huishoudens.

Samen ontwerpen en meedelen

In juli 2020 diende Vattenfall de vergunningsaanvraag in bij de gemeente Terneuzen. Op woensdag 9 september vond de bewonersbijeenkomst plaats voor Sas van Gent. Tijdens deze avond was er de gelegenheid om kennis te maken met Vattenfall en vragen te stellen. Het plan heeft ter inzage gelegen en in 2020 verleende de gemeente de vergunning voor de bouw van het zonnepark. In november 2022 nam Vattenfall het definitieve investeringsbesluit voor de bouw van het zonnepark.

Oprichting klankbordgroep

Vattenfall heeft in overleg met een speciaal hiervoor opgerichte klankbordgroep het ontwerp voor het zonnepark gemaakt. De klankbordgroep bestaat onder andere uit de Stadsraad van Sas van Gent, omwonenden, diverse omliggende bedrijven en natuurorganisaties, zoals Staatsbosbeheer. Vanuit hun expertise of belang hebben leden van de klankbordgroep tijdens vier bijeenkomsten hun input en visie op het plan gegeven. Waar mogelijk heeft Vattenfall het ontwerp daarop aangepast. De locatie past binnen het beleid van de gemeente Terneuzen.

Jaarlijkse bijdrage gemeentelijk fonds

Vattenfall vindt het belangrijk dat Sas van Gent kan meedelen in de opbrengst van het zonnepark. Daarom leveren we een financiële bijdrage aan een fonds van de gemeente Terneuzen. Het vermogen uit het fonds wordt ingezet om Sas van Gent te verduurzamen, te vergroenen en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Denk ​bijvoorbeeld aan betere isolatie van kerken of het plaatsen van zonnepanelen. Dit hangt af van de initiatieven die vanuit de gemeenschap ingediend worden.

Zo komt het zonnepark eruit te zien

Bij het zonnepark komt er aan de kant van de Tweekwartweg – en langs de landelijke fietsroute (FL30) – een informatie- en rustpunt voor recreatieve fietsers. Daar leggen we een bloemenveld aan en creëren we een groene, parkachtige zone met planten, bomen en bankjes. Hier installeren we ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

Bekijk de inrichtingstekening

Verwachte planning

 1. 2019 - 2020: Verkenning

  In deze periode voerden we verschillende gesprekken met stakeholders. Denk aan de gemeente, provincie, klankbordgroep, bedrijven en de netbeheerder Enduris. In overleg met de klankbordgroep maakten we een ontwerp voor Zonnepark Sas van Gent.

 2. 2020 - 2022: Aanvraag vergunning en SDE++

  In juli 2020 hebben wij een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. Het ontwerpbesluit van de vergunning lag voor een periode van zes weken ter inzage. Gedurende die periode kon iedereen op het plan reageren en eventueel een zienswijze indienen. Vervolgens is de vergunning verleend. In november 2021 doen we een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++). We horen in het eerste of tweede kwartaal van 2022 of de subsidie wordt toegekend. Dan start ook de aanbesteding.

 3. 2024: Start bouw zonneweide

  In 2024 start de bouw van het zonnepark in Sas van Gent.

 4. Eind 2024: Zonnestroom

  Naar verwachting levert zonnepark Sas van Gent eind 2024 zonnestroom aan het landelijke elektriciteitsnet.

Blijf op de hoogte over dit zonnepark

Blijf op de hoogte van Zonnepark Sas van Gent en schrijf je in op de nieuwsbrief. Je ontvangt zo'n vier keer per jaar een update.

Aanmelden nieuwsbrief

Overzicht Zonnepark Sas van Gent

Locatie Grenzend aan industrieterrein Sas van Gent-Noord, tussen de Tweekwartweg en Driekwartweg.
Vermogen 19 megawatt
Hoogte Maximaal drie meter
Oppervlakte 16 hectare
Verwachte start bouw 2024
Operationeel 2024

Meer informatie

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Zonnepark Sas van Gent en schrijf je in. Je ontvangt zo'n vier keer per jaar een update.

Acht veelgestelde vragen over het zonnepark

Waarom is dit een geschikte locatie voor het zonnepark?

In 2018 en 2019 zijn gesprekken gevoerd met de provincie Zeeland en gemeente Terneuzen over mogelijke locaties. De huidige locatie past binnen het provinciaal én gemeentelijk beleid en het zonnepark grenst aan een bedrijventerrein. Er zijn geen beschermde plant- en diersoorten in de omgeving te vinden. Daarnaast biedt het zonnepark meerwaarde voor de biodiversiteit.

Zijn de zonnepanelen zichtbaar vanaf de weg?

De zonnepanelen zijn zo goed mogelijk ingepast in het landschap door het beplantingsplan dat Vattenfall in overleg met de klankbordgroep heeft gemaakt. Vanaf de Tweekwartweg, waar ook het informatiepunt en de groene zone komen, zijn de zonnepanelen nauwelijks zichtbaar. Op een aantal plekken  is een doorkijk gecreëerd. Vanaf de Staats-Spaanse Linie zijn de zonnepanelen alleen te zien wanneer je op de dijk staat.

Vanaf de provinciale weg langs het kanaal is zijn de panelen niet of nauwelijks te zien.

Wat is de levensduur van het zonnepark?

Zonnepark Sas van Gent gaat 25 tot 30 jaar mee. Om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen zo lang mogelijk meegaan, voeren we regelmatig onderhoud uit. Na deze periode krijgt de locatie weer een agrarische functie.

Waarom bouwt Vattenfall dit zonnepark?

We zetten ons in voor een toekomst waarin we voor onze energie minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Eén van de manieren om dit te bereiken is door meer hernieuwbare energie op te wekken. Daarom investeren we o.a. in de opwek van zonnestroom.

Ontdek wat ons plan is om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk af te bouwen. Lees ook meer over onze klimaatambitie.

Heeft Vattenfall ervaring met het bouwen van zonneparken?

In de afgelopen jaren installeerden we in ons land duizenden zonnepanelen. Dit doen we in Nederland maar ook in de rest van Europa.

Op welke manier houdt Vattenfall rekening met de omgeving?

Een zorgvuldig ontwikkeld project waarbij we voldoende draagvlak hebben voor het project is voor ons belangrijk. Daarom is het ontwerp samen met omwonenden, diverse omliggende bedrijven en natuurverenigingen tot stand gekomen. Gedurende het proces zijn er verschillende bijeenkomsten met de klankbordgroep georganiseerd. Tevens ontwikkelen we volgens de gedragscode Zon op Land van brancheorganisatie Holland Solar.

Wanneer start de bouw en hoe lang gaat dat duren?

Naar verwachting starten we in 2024 met de bouw van het zonnepark. We verwachten dat het zonnepark eind 2024 operationeel is.

Op welke manier profiteert de omgeving van het zonnepark?

Vattenfall vindt het belangrijk dat Sas van Gent kan meedelen in de opbrengst van het zonnepark. Daarom leveren we een financiële bijdrage aan een fonds van de gemeente Terneuzen. Het vermogen uit het fonds wordt ingezet om Sas van Gent te verduurzamen, te vergroenen en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Denk aan betere isolatie van kerken, het plaatsen van zonnepanelen of het financieren van een waterpomp.

Ook interessant