1. Over Vattenfall
  2. Vattenfall Foundation Nederland

Vattenfall Foundation Nederland

Vattenfall wil het voor zijn medewerkers mogelijk maken om ook buiten het werk hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Om dit te ondersteunen is de Vattenfall Foundation opgericht.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Vattenfall is een organisatie die midden in de samenleving staat en daarin ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. De Vattenfall Foundation initieert diverse activiteiten, evenementen en projecten voor kwetsbare mensen in de samenleving: mensen en/ of groepen die het moeilijk hebben, aan de zijlijn staan en niet altijd de kans krijgen of hebben om volwaardig mee te doen in onze maatschappij. Vattenfall-medewerkers helpen als vrijwilliger een handje mee of zetten hun kennis en expertise in bij projecten.

Partners en projecten

Vattenfall Foundation Nederland werkt bij het organiseren van activiteiten en evenementen samen met diverse maatschappelijke partners. Momenteel zijn dat onder meer Stichting Present, Stichting Opkikker, het Ouderenfonds, Cordaan, Young Impact, JINC, Stichting Sintvoorieder1, De Zonnebloem, Impact Matters en de LINDA Foundation.

De wereld is een waterval

Spoken word-artiest Derek Otte nam speciaal voor het 12,5-jarig jubileum van de Vattenfall Foundation een bijzondere videoboodschap op over het belang van klaarstaan voor een ander.

 “Je kunt meer (doen) dan je denkt”

Thema's en doelstellingen

Thema's

De thema’s die centraal staan bij de Vattenfall Foundation zijn armoede, eenzaam­heid, diversiteit & inclusie en (klimaat)educatie. De Vattenfall Foundation wil bijdragen aan meer diversiteit in de samenleving en aan inclusie van kwetsbare groepen – iedereen doet ertoe.

Daarnaast ondersteunt Vattenfall Foundation initiatieven, projecten en activiteiten die tolerantie en integratie bevorderen en isolement van kwetsbare groepen voorkomen. Altijd in combinatie met de inzet van medewerkers.

Sustainable Development Goals

Vattenfall draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. We hebben 6 SDG's geïdentificeerd die voor onze organisatie het meest relevant zijn en waarmee we denken wereldwijd het grootste effect te kunnen bereiken. 

Ook de Vattenfall Foundation Nederland vindt het belangrijk bij te dragen aan de SDG’s van de VN. Met de specifieke thema’s en doelgroepen waarop de Foundation zich richt, willen we bijdragen aan de volgende SDG’s:

  • SDG 1 - Geen armoede
  • SDG 10 - Ongelijkheid verminderen
  • SDG 13 – Klimaatactie
  • SDG 17 – Doelstellingen van onze partners

Statuten en jaarverslag

Vattenfall Foundation Nederland heeft de ANBI-status en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Stichting Nuon Energy Foundation is op 22 juni 2009 opgericht en op 7 oktober 2019 is de naam gewijzigd in Stichting Vattenfall Foundation Nederland.

Stichting Vattenfall Foundation Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34344772. Sinds de oprichting heeft de stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor zijn giften aan onze stichting aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De Belastingdienst heeft voor deze ANBI-status fiscaal nummer 820919457 uitgegeven.

Doelstelling volgens statuten

De stichting Vattenfall Foundation Nederland heeft ten doel het tegemoet komen aan de vraag naar gekwalificeerde vrijwilligers voor maatschappelijk relevante projecten, alsmede het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers van Vattenfall. De stichting beoogt haar doel te bereiken door:

  1. Het stimuleren van de bereidheid van medewerkers van Vattenfall voor maatschappelijk relevante projecten, het ondersteunen en begeleiden van de betreffende medewerkers van Vattenfall en het creëren van een platform waar vraag en aanbod voor dergelijke projecten samenkomen;
  2. De inzet van persoonlijke competenties van medewerkers van Vattenfall;
  3. Het ondersteunen van projecten die via het platform van de stichting tot stand zijn gekomen;
  4. Het actief verzamelen, uitwisselen en overbrengen van kennis en informatie op het gebied van inzet voor de samenleving in brede zin, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt het algemeen belang en beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn door de Nederlandse belastingdienst. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de instelling beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting beoogt met haar algemeen nuttige activiteiten niet het behalen van winst.

Contactgegevens Vattenfall Foundation

Bezoekadres: Hoekenrode 8, Amsterdam
Contactpersoon: Ronald Smit, manager Vattenfall Foundation
Tel. +31 (0)6 120 43 044
E-mail: foundation@vattenfall.com