1. Thuis
 2. Elektrisch rijden
 3. Privacy Statement Vattenfall InCharge

Privacy Statement Vattenfall InCharge

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Daarom doen we er alles aan de persoonsgegevens die je aan ons geeft te beschermen.

Voorwaarden en gedragscodes

Hieronder lees je de uitgangspunten voor wanneer wij om je persoonsgegevens vragen en waarvoor wij die gegevens gebruiken. Die uitgangspunten gelden voor iedereen die contact heeft met ons of onze website bezoekt.

Dit doen we met je persoonsgegevens

Wanneer leggen we persoonsgegevens van je vast?

Wanneer je contact hebt met Vattenfall leggen wij persoonsgegevens van je vast die tevens uitgewisseld kunnen worden tussen de diverse (zelfstandige) bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld om te kijken of je in aanmerking komt voor korting op één van onze producten als je meerdere producten en/of diensten afneemt. Dit gebeurt wanneer je een overeenkomst met ons afsluit of heeft afgesloten, voor bijvoorbeeld een Vattenfall Oplaadabonnement, een Vattenfall Laadbox en/of een Data abonnement.

Maar ook als je bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst, op de website je e-mail adres achterlaat om over een product of dienst te worden geïnformeerd, of gebruik maakt van een van onze app’s, je je abonneert op een nieuwsbrief van Vattenfall of contact hebt met onze klantenservice.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Vattenfall kan persoonsgegevens van je verzamelen en verwerken zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer en verbruiksgegevens met betrekking tot afgenomen laaddiensten alsmede je interesses in producten en diensten.

En ook je gebruikersnaam die je geeft wanneer je je aanmeldt voor onze app’s of surf- en klik-gegevens als je een website van Vattenfall bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd.

Meer informatie over ons Cookie statement.

Naast de persoonsgegevens die wij van je ontvangen, verkrijgt Vattenfall ook vanuit andere bronnen persoonsgegevens. Dit kan informatie zijn uit openbare bronnen, zoals het Kadaster en van derden zoals klantinformatiebedrijven.

Ook verkrijgen wij informatie over je aansluiting (na je toestemming) uit het Centraal Aansluit Register en het Toegankelijk MeetRegister, zodat wij kunnen beoordelen of je elektriciteitsaansluiting geschikt is voor het aansluiten van een laadbox.

Van andere e-mobility providers ontvangen wij gegevens over je laadsessies die we gebruiken voor je factuur. Ook leggen we bijvoorbeeld het type auto waarmee je laadt vast, voor bijvoorbeeld onze klantenservice.

Wanneer wij je om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij dit kenbaar maken (via een * op bijvoorbeeld het contractformulier) of de verstrekking van deze gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

Vattenfall kan je persoonsgegevens gebruiken voor:

 • het beoordelen en accepteren van je aanvraag voor een product of dienst;
 • het leveren van laaddiensten, het leveren en installeren van een door jou aangevraagde laadbox of een ander daarmee gerelateerd product of dienst;
 • het verwerken van meterstanden uit laadpalen voor het sturen van een factuur
 • het registreren in de My InCharge omgeving voor het zelf regelen van je e-mobilityzaken;
 • om je vraag over een product of dienst te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, app of via sociale media. Wij raden je ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt;
 • het verstrekken van informatie (bijvoorbeeld) via nieuwsbrieven en over nieuwe of gewijzigde tarieven voor onze laaddiensten;
 • het behandelen van klachten, geschillen of vorderingen;
 • opnemen van telefoongesprekken: als je telefonisch contact opneemt kunnen we je gesprek meeluisteren of opnemen. We gebruiken dit voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden om onze dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk wordt je hierover van tevoren geïnformeerd en zorgen we ervoor dat de opgenomen telefoongesprekken na korte tijd worden vernietigd;
 • crediteuren-en debiteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau of de vordering verkopen aan een extern bedrijf;
 • het analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van management informatie, product- en dienstontwikkeling, marketingcampagnes, het optimaliseren van de klantenservice en het bepalen van de algemene ondernemingsstrategie;
 • het aanbieden van producten of diensten via een app, zoals de Vattenfall InCharge app. Ook voor de Vattenfall InCharge app is dit privacy statement van toepassing. Ook kunnen we je voor het downloaden en in de app nader berichten over de verwerking van persoonsgegevens;
 • de Vattenfall websites maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Hierbij kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wil je meer weten over cookies of het aanpassen van je cookie-instellingen, lees dan het Vattenfall cookiebeleid;
 • ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT omgeving;
 • het voorkomen, opsporen van fraude en het doen audits/onderzoeken;
 • om te voldoen aan wet-en regelgeving; Vattenfall is op grond van verschillende wetten en regels verplicht persoonsgegevens te verwerken, zoals voor de Belastingdienst (btw, Energiebelasting) en in sommige gevallen te verstrekken aan derden, zoals aan de politie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek of aan een toezichthouder;
 • het verstrekken van persoonsgegevens aan de netbeheerder die verantwoordelijk is voor de aansluiting en transport van elektriciteit en/of gas. Deze verstrekking vindt dan plaats in overleg met jou met als doel het installeren van een laadbox voor je ter uitvoering van ons contract;
 • schuldhulpverlening; wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan een schuldhulpinstantie zoals de gemeente. Dit doen wij niet zonder je toestemming of dat je daarover geïnformeerd bent;
 • accountantscontrole;
 • bij fusies en overnames;


Vattenfall verkoopt of verstrekt je persoonsgegevens niet aan bedrijven ten behoeve van hun eigen commerciële en marketing doeleinden.

Wanneer mogen wij je persoonsgegevens gebruiken?

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Vattenfall verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens alleen op basis van de hieronder vermelde wettelijke grondslagen:

Uitvoering van de overeenkomst: voor onder meer de aanvraag van een product of dienst van Vattenfall en het versturen van een factuur hebben wij je persoonsgegevens nodig.

Toestemming: bijvoorbeeld voor het uitlezen van de meterstanden van je slimme meter hebben wij vooraf je toestemming nodig.

De wet: Vattenfall is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan derden, zoals aan de politie ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek. Of aan de Belastingdienst ten behoeve van de aangifte (btw, Energiebelasting etc.).

Gerechtvaardigd belang: ter behartiging van onze belangen verwerken wij ook persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • waarborgen van de functionaliteit en veiligheid van onze netwerken;
 • fraude monitoring, preventie en detectie ten behoeve van risicomanagement en om de continuïteit en reputatie van het bedrijf te waarborgen;
 • eventuele overdracht regelen, zoals fusie of een overname van het bedrijf(sonderdeel);
 • meeluisteren en opnemen van telefoongesprekken: voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden ter verbetering van de service/dienstverlening aan u;
 • het doen van klanttevredenheidsonderzoeken ter verbetering van onze producten en diensten en onze service aan jou;

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen bovenvermelde verwerkingen van je persoonsgegevens waarvoor Vattenfall een gerechtvaardigd belang heeft. Stuur een mail via incharge@vattenfall.nl onder vermelding van de specifieke redenen van bezwaar alsmede de verwerking waarop het betrekking heeft.

Wij zullen dan beoordelen of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Vattenfall om aan te tonen dat we, ondanks je bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in je voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens stoppen.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Om de contractuele verplichtingen met je na te komen en ten behoeve van een goede dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door:

 • Medewerkers van Vattenfall die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de door ons vastgestelde doelen, zoals de frontoffice en backoffice, financiële administratie en ook de IT afdeling ten behoeve van een goede beveiliging en functioneren van het netwerk. Medewerkers van onze interne audit afdeling ter controle of we compliant handelen met wet- en regelgeving. Ook medewerkers van het Zweedse bedrijf Vattenfall, waarvan Vattenfall deel uitmaakt kunnen hierbij betrokken zijn.

Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze dienstverlening aan je waaronder:

 • de netbeheerder die verantwoordelijk is voor je aansluiting en het transport van elektriciteit en/of gas naar je aansluiting;
 • installatiebedrijven die in opdracht van ons bij je werkzaamheden verrichten, zoals het plaatsen van een laadbox;
 • marktpartijen (laadpuntexploitanten en laadpas dienstverleners ) binnen de sector waar je met je laadpas geladen hebt;
 • voor zover Vattenfall daartoe verplicht is volgens de wet, verstrekken wij ook persoonsgegevens aan de politie, toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de ACM, maar ook aan de Belastingdienst;
 • professionele adviseurs waaronder advocaten, accountants, auditors;
  callcenterbedrijven: om ons te helpen vragen en verzoeken van je te beantwoorden. Ook kunnen we deze bedrijven inschakelen om marketing en sales activiteiten uit te voeren;
 • incassobureaus en deurwaarders of bewindvoerders: bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een incassobureau of deurwaarder dan wel samenwerken met een bewindvoerder;
 • onderzoeks- en statistische bureaus die in opdracht van ons en/of lokale overheden onderzoek doen naar het gebruik van de laad netwerken in Nederland.
 • aanbieders van middelen om onze producten te verbeteren, zoals Google Firebase voor onze app.

Voor zover deze derde partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, heeft Vattenfall duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Indien Vattenfall werkt met een derde partij buiten Europa, dan worden passende waarborgen ter bescherming van je persoonsgegevens overeengekomen binnen de wettelijke vereisten voor internationale doorgifte van persoonsgegevens. Zo maken we gebruik van de standaardbepalingen voor gegevensbescherming goedgekeurd door de Europese Commissie of worden persoonsgegevens verwerkt in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Een adequaatheidsbesluit wordt door de Europese Commissie gegeven aan een land met een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming als de landen in Europa.

Wil je meer informatie over de passende waarborgen die Vattenfall biedt bij een internationale overdracht van persoonsgegevens, dan kun je een mail sturen naar data.protection.netherlands@vattenfall.nl onder vermelding van ‘internationale doorgifte van persoonsgegevens’.

Hoelang bewaart Vattenfall je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze contractuele verplichtingen tot het leveren van een product en/of dienst met je na te komen en je op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Vattenfall.

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is: Vattenfall Customers & Solutions Netherlands N.V. handelende onder de naam Vattenfall InCharge, PAC 1AA6720, Postbus 41920, 1009 DV Amsterdam, KvK 34364931.

Wijziging van het privacy statement

Vattenfall kan het privacy statement wijzigen. Je kunt ons laatste privacy statement altijd op deze website bekijken. Bij materiële wijzigingen van het privacy statement informeren wij onze klanten hierover rechtstreeks.

Welke rechten heb je ten aanzien van je persoonsgegevens?

Recht op inzage

Je hebt het recht om inzage in je persoonsgegevens te verkrijgen. Je kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken en waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken.

Via e-mail: incharge@vattenfall.nl

Telefonisch: + 31 (0)88 363 79 91

Ook is het mogelijk om een brief of mail sturen. Vraag in deze brief of mail om inzage in je persoonsgegevens. Zet in je brief of mail je naam, adres en telefoonnummer.

Stuur ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Vattenfall vraagt je dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van je naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer informatie zie Rijksoverheid.nl.

Via deze link kun je een brief sturen of contact met ons opnemen. Je ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt. Wil je gebruikmaken van dit recht, dan kun je een brief of mail aan Vattenfall sturen waarin je aangeeft welke persoonsgegevens van je gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Stuur ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Vattenfall vraagt je dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van je naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer informatie zie Rijksoverheid.nl.

Via deze link kun je een brief sturen of contact met ons opnemen. Je ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Recht op verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan je verzoek tot verwijdering omdat Vattenfall verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Wil je gebruikmaken van dit recht, dan kun je een brief of mail aan Vattenfall sturen waarin je een beroep doet op het recht van verwijderen.

Stuur ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Vattenfall vraagt je dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat verkeerde persoonsgegevens worden verwijderd. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer informatie zie Rijksoverheid.nl.

Via deze link kan je een brief sturen of contact met ons opnemen. Je ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt ook het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat Vattenfall in bepaalde situaties de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staakt. Vattenfall zal in sommige gevallen je persoonsgegevens voor een bepaalde tijd niet verwerken. Dit kan als je hierom vraagt en wel in de volgende gevallen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; als je nog geen reactie hebt ontvangen op je verzoek tot rectificatie of bezwaar 2) indien je persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zou moeten worden, maar je geen verwijdering wenst; 3) indien Vattenfall de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl je deze gegevens nog nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Wil je gebruikmaken van dit recht, dan kun je een brief of mail aan Vattenfall sturen waarin je aangeeft welke verwerkingen van je persoonsgegevens door Vattenfall moet worden beperkt en om welke reden.

Stuur ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Vattenfall vraagt je dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je  identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer informatie zie Rijksoverheid.nl.

Via deze link kan je een brief sturen of contact met ons opnemen. Je ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Recht op data portabiliteit

Je hebt het recht om de door je aan Vattenfall verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbaar vorm. In deze vorm kun je de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van je keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens je uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van je nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens je opvraagt.

Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van je verwerken op grond van je toestemming of op basis van een met je gesloten overeenkomst.

Wil je gebruikmaken van dit recht, dan kun je een e-mail aan Vattenfall sturen waarin je aangeeft welke verwerkingen van je persoonsgegevens door Vattenfall moet worden beperkt en om welke reden.

Stuur ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Vattenfall vraagt je dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer informatie zie Rijksoverheid.nl.

Via deze link kan je een brief sturen of contact met ons opnemen. Je ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Goed om te weten:

Hoe veilig zijn je gegevens bij Vattenfall?

Bij ons zijn je persoonlijke gegevens in goede handen.

Vattenfall heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren je persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de Vattenfall-organisatie. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.

Wat kun je zelf doen om je persoonsgegevens veilig te bewaren?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoorden. Houd je wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot je persoonsgegevens.

Tips

 • Wees alert op ‘phishing’: Medewerkers van Vattenfall zullen je nooit naar je wachtwoorden vragen via email of langs andere weg. Ook zullen wij je niet spontaan bellen om je persoonlijke gegevens te vragen.
 • Houd je apparaten waarop je met je persoonlijke gegevens werkt voldoende beveiligd door regelmatig de door de fabrikant aangeboden updates te installeren en gebruik te maken van zogenaamde anti-virus voorzieningen tegen kwaadaardige software.
 • Wij raden je ten zeerste af om uw apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’, omdat dit de beveiliging ervan grotendeels teniet doet.

Voor meer tips, kijk op www.veiliginternetten.nl

Bel me niet register

Het Bel-me-niet Register stelde zich tot doel om irritatie bij consumenten over ongevraagde telemarketing te verminderen. Je kon je telefoonnummer(s) inschrijven in het Bel-me-niet Register. Daarna mochten bedrijven je niet meer telefonisch benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden, tenzij je klant was (geweest) van het betreffende bedrijf, of heeft gevraagd om de telefonische communicatie. Inmiddels is het bel-me-niet-register opgeheven. Zie hierover de berichtgeving op rijksoverheid.nl.

Vragen over privacy binnen Vattenfall of heb je een klacht?

Vattenfall heeft een Data Protection officer aangesteld, die advies aan de organisatie geeft en toezicht houdt op de naleving van de privacy wet-en regelgeving binnen Vattenfall.

Heb je vragen over dit privacy-statement of over de wijze waarop Vattenfall met je persoonsgegevens omgaat, dan kun je contact opnemen met de Data Protection Officer van Vattenfall, bereikbaar via het mailadres: data.protection.netherlands@vattenfall.nl.
Ook kunt u bij de Data Protection Officer een klacht indienen over de wijze waarop Vattenfall je persoonsgegevens verwerkt. Het is ook mogelijk, een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Contact), indien je (bijv.) van mening bent dat je klacht niet op zorgvuldige wijze door Vattenfall is afgehandeld.

Alles over elektrisch rijden

We zetten vol in op elektrisch rijden. We zorgen dat elektrisch rijders makkelijk en betaalbaar hun auto opladen. Thuis, op het werk en onderweg.

Veelgestelde vragen

Elke dag beantwoorden we verschillende vragen rond elektrisch rijden en laden. De veelgestelde vragen zetten we voor je op een rij.

We helpen je graag op weg

Als je een vraag hebt, bel ons dan op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 op 088 363 7991. We denken graag met je mee.