CO₂-reductie Lelystad

21% CO2-reductie Lelystad 2018

In Lelystad hebben we het warmtenetwerk in 2018 op diverse manieren geoptimaliseerd. Zo hebben we een warmtebuffer opnieuw in gebruik genomen, zes oudere gasmotoren uit bedrijf genomen en met geluidsmaatregelen hinder bij omwonenden weggenomen.

CO2-resultaat warmtenet Lelystad

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Lelystad 2.478 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien hoeveel je nodig hebt aan alternatieven om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te vermijden. Een grote windturbine van 2 MW zou dit ook kunnen bereiken. Of een bos met 123.900 bomen over een jaar gemeten. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan worden dat 24.780 huizen met zonnepanelen.


2.478 ton CO₂-reductie staat voor:

Windmolens.svg

1 grote windturbines van 2 MW

Bomen.svg

123.900 bomen in een bos

Zonnepanelen-VF.svg

24.780 huizen met zonnepanelen

Het warmte etiket van Vattenfall

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Houtsnippers voor warmte

Houtsnippers voor warmte

De gerealiseerde CO2-reductie door stadswarmte in Lelystad kunnen we deels toeschrijven aan de ingebruikname van de biomassacentrale van Primco, die het afgelopen jaar naast onze eigen biomassacentrale is verrezen en vanaf oktober 2018 warmte is gaan leveren aan het warmtenet. Beide biomassacentrales verwerken houtsnippers uit Nederland. Ze gaan samen ongeveer 90% van alle benodigde warmte voor het stadswarmtenet in Lelystad produceren.

CO2-reductie in 2018

We hebben een bestaande warmtebuffer opgeknapt en opnieuw in gebruik genomen. Met de warmte uit dit buffervat kunnen we de inzet van gasketels nog meer verminderen, wat gunstig is voor de CO2-reductie. De nieuwe biomassacentrale en de buffer maakten het ook mogelijk om de oudere gasmotoren voor de stadsverwarming uit gebruik te nemen. Twee zijn er al van de locatie verwijderd, de overige vier worden op dit moment ontmanteld.

Stabiel met optie voor groei

In 2018 is het aantal aansluitingen op stadswarmte in Lelystad stabiel gebleven. De gemeente gaat ervan uit dat de wijken die nu stadswarmte hebben, ook in de toekomst van stadswarmte gebruik blijven maken. Intussen worden voor de andere stadswijken alle opties voor de energietransitie onderzocht. Mocht in de toekomst voor meerdere wijken de keuze op stadswarmte vallen, dan is er wel uitbreiding nodig van de beschikbare warmtebronnen en zullen er nieuwe warmtenetten aangelegd moeten worden.

Trends en events

In overleg met omwonenden hebben we nieuwe geluiddemping in de schoorstenen van drie gasketels op de locatie aan de Oostranddreef gerealiseerd. Metingen toonden daarna aan dat de geluidhinder was verminderd. Er wordt onderzocht of nu nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De betrokken omwonenden zijn tevreden over deze aanpak.

Het afgelopen jaar zijn er enkele storingen geweest van de biomassacentrale als gevolg van een overbelaste 10 kV-kabel van Alliander. Na overleg heeft de netbeheerder de oorzaak aangepakt en opgelost.

Waar leveren we warmte

Hieronder zie je waar we leveren in Lelystad:

Regio kaart Lelystad

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons
088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl

Ontwikkelingen in Lelystad

  • Aantal woningequivalenten: 6.184 in 2018

  • Totaal: 4.773 aangesloten woningen

  • Grootverbruik: 50 aansluitingen

  • Geluiddemping: locatie Oostranddreef

  • Overbelaste 10 kV-kabel: zorgde voor storingen