Het IJ in Amsterdam | Vattenfall

58% CO₂-reductie Amsterdam noord en west 2018

De CO2-resultaten in Amsterdam Noord en het Houthavengebied hebben een mooie sprong voorwaarts gemaakt. We konden hier de lokale CO2-uitstoot terugdringen door een fors aantal tijdelijke gasgestookte warmtevoorzieningen uit bedrijf te nemen. De woningen hier krijgen vanaf 2017 hun warmte van de permanente installaties van AEB Amsterdam. Toch zien we over de hele breedte bij Westpoort Warmte een terugval, door een geringere beschikbaarheid van een stoomturbine.

Amsterdam

Met stadswarmte van Westpoort Warmte hebben bewoners en bedrijven in het noordwestelijke deel van Amsterdam 30.970 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat 30.970 ton maar een getal is. Om je een beeld te geven waar het voor staat, vergelijken we dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot met voorbeelden uit het verkeer. Het staat voor 281.275 passagiers die van Amsterdam naar Barcelona vliegen. Vergelijken we dat met de trein, dan reizen er 2.848.288 passagiers van Amsterdam naar Parijs. En met een auto rij je er 258.083.333 kilometers mee.

30.970 ton CO₂-uitstoot staat voor:

Douchen-VF.svg

281.275 aantal vliegtuigpassagiers

Koken.svg

2.848.288 aantal treinreizigers

Kachel.svg

258.083.333 aantal gereden kilometers

Het warmte etiket van Vattenfall

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket
Mensen wandelen aan het water bij windmolens

Slim omgegaan met overschot stoom

De kleine terugval in CO2-reductie is een gevolg van de tijdelijke niet-beschikbaarheid van een van de turbines waarmee AEB Amsterdam elektriciteit opwekt. Dit veroorzaakte een overschot aan stoom uit de verbrandingsinstallatie, die wél is gebruikt voor de warmtevoorziening. Dit leidt volgens de gebruikte norm tot een lagere milieuwaardering. Slim omgaan met beschikbare stoom won het hier van de normeringsregels.

Meer over co2-reductie

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

CO2-reductie in 2018

Bio-energie tussenstap in transitie
Westpoort Warmte bereidt zich voor op een stabiel duurzame warmtevoorziening. In het oog springen de bouw van de biomassacentrale van AEB aan de Petroleumhavenweg en de centrale van Bio Energy Netherlands naast het terrein van AEB Amsterdam. Deze investeringen garanderen in de transitiefase naar een aardgasvrij Amsterdam een duurzame levering van stadswarmte aan klanten.

Amsterdam City Deal
Een stuwende factor op weg naar aardgasvrij is de Amsterdam City Deal. Verschillende betrokken partijen bundelen hun krachten om visies en plannen om te zetten in concrete projecten. De overgang van de Gentiaanbuurt op stadswarmte is daar een eerste voorbeeld van.

Lage temperatuur
We onderzoeken de mogelijkheden van lagetemperatuurwarmtenetten. Deze zijn vooral interessant voor nieuwe en/of zeer goed geïsoleerde woningen en maken het gebruik van nieuwe bronnen als datacenters en restwarmte van de industrie mogelijk.

Trends en events
Onder de naam Ricardo Residences worden 365 woningen gerealiseerd in het oude IBM-gebouw aan de David Ricardo Straat in de Riekerpolder in Nieuw-West. Ze krijgen allemaal stadswarmte in een, voor Westpoort Warmte, nieuw leveringsgebied. Dit gebied heeft zeker méér kansen voor toekomstige aansluitingen in de bestaande bouw.

Koopman Car Terminals neemt stadswarmte af, die afkomstig is van de biovergistingsinstallatie van Orgaworld, twee kilometer verderop. Een voorbeeld van hoe we vraag en aanbod van groene warmte als green matchmaker bij elkaar brengen –en ook nog een innovatief leidingsysteem gebruiken.

Waar leveren we warmte?

Westpoort Warmte levert warmte en deels ook koude aan woningen en bedrijven in de gebieden Westpoort, Nieuw-West, Noord en Houthaven. Ook de nieuwbouw op het Zeeburgereiland, gelegen aan de oostkant van de stad krijgt warmte van Westpoort Warmte.

Regiokaart warmte Amsterdam Noord West

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons
088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl

Ontwikkelingen in Amsterdam noord en west

  • Aantal woningequivalenten: 30.465 eind 2018

  • Groei: 4.646 woningequivalenten

  • Totaal: 14.898 aangesloten woningen

  • Grootverbruik: 249 aansluitingen

  • Pontsteigergebouw in Houthaven: 360 woningen aangesloten

  • Oude IBM-gebouw: 365 woningaansluitingen

  • Koopman Car Terminal: Groene warmte Orgaworld