Privacy Statement Vattenfall InCharge

Uw privacy is bij Vattenfall in goede handen

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Vattenfall hecht dan ook veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij Vattenfall is uw privacy in goede handen.

Hieronder leggen wij u graag uit wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken. Deze uitgangspunten gelden voor iedereen die contact heeft met Vattenfall InCharge, of u nu klant wilt worden, klant bent of bent geweest of onze website bezoekt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Vattenfall Customers & Solutions Netherlands N.V. handelende onder de naam Vattenfall InCharge, PAC 1AA6720, Postbus 41920, 1009 DV Amsterdam, KvK 34364931.

https://www.vattenfall.nl/service/contact/

Vattenfall kan het privacy statement wijzigen. U kunt ons laatste privacy statement altijd op deze website bekijken. Bij materiële wijzigingen van het privacy statement informeren wij onze klanten hierover rechtstreeks.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wanneer u contact heeft met Vattenfall leggen wij persoonsgegevens van u vast die tevens uitgewisseld kunnen worden tussen de diverse (zelfstandige) bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld om te kijken of u in aanmerking komt voor korting op één van onze producten als u meerdere producten en/of diensten afneemt. Dit gebeurt wanneer u een overeenkomst met ons afsluit of heeft afgesloten, voor bijvoorbeeld een Vattenfall Oplaadabonnement, een Vattenfall Laadbox en/of een Data abonnement.

Maar ook als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst, op de website uw e-mail adres achterlaat om over een product of dienst te worden geïnformeerd, of gebruik maakt van een van onze app’s, u zich abonneert op een nieuwsbrief van Vattenfall of contact heeft met onze klantenservice.

Vattenfall kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer en verbruiksgegevens met betrekking tot afgenomen laaddiensten alsmede uw interesses in producten en diensten.

En ook uw gebruikersnaam die u geeft wanneer u zich aanmeldt voor onze app’s of surf- en klik-gegevens als u een website van Vattenfall bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd.

Meer informatie over ons Cookie statement.

Naast de persoonsgegevens die wij van u ontvangen, verkrijgt Vattenfall ook vanuit andere bronnen persoonsgegevens. Dit kan informatie zijn uit openbare bronnen, zoals het Kadaster en van derden zoals klantinformatiebedrijven.

Ook verkrijgen wij informatie over uw aansluiting (na uw toestemming) uit het Centraal Aansluit Register en het Toegankelijk MeetRegister, zodat wij kunnen beoordelen of uw elektriciteitsaansluiting geschikt is voor het aansluiten van een laadbox.

Van andere e-mobility providers ontvangen wij gegevens over uw laadsessies die we gebruiken voor uw factuur. Ook leggen we bijvoorbeeld het type auto waarmee u laadt vast, voor bijvoorbeeld onze klantenservice.

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij dit kenbaar maken (via een * op bijvoorbeeld het contractformulier) of de verstrekking van deze gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt.

Vattenfall kan uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • het beoordelen en accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst;
 • het leveren van laaddiensten, het leveren en installeren van een door u aangevraagde laadbox of een ander daarmee gerelateerd product of dienst;
 • het verwerken van meterstanden uit laadpalen voor het sturen van een factuur 
 • het registreren in de My InCharge omgeving voor het zelf regelen van uw e-mobilityzaken;
 • om uw vraag over een product of dienst te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, app of via sociale media. Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • het verstrekken van informatie (bijvoorbeeld) via nieuwsbrieven en over nieuwe of gewijzigde tarieven voor onze laaddiensten;
 • het behandelen van klachten, geschillen of vorderingen; 
 • opnemen van telefoongesprekken: als u telefonisch contact opneemt kunnen we uw gesprek meeluisteren of opnemen. We gebruiken dit voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden om onze dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk wordt u hierover van tevoren geïnformeerd en zorgen we ervoor dat de opgenomen telefoongesprekken na korte tijd worden vernietigd; 
 • crediteuren-en debiteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau of de vordering verkopen aan een extern bedrijf;
 • het analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van management informatie, product- en dienstontwikkeling, marketingcampagnes, het optimaliseren van de klantenservice en het bepalen van de algemene ondernemingsstrategie;
 • het aanbieden van producten of diensten via een app, zoals de Vattenfall InCharge app. Ook voor de Vattenfall InCharge app is dit privacy statement van toepassing. Ook kunnen we u voor het downloaden en in de app nader berichten over de verwerking van persoonsgegevens;
 • de Vattenfall websites maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Hierbij kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wilt u meer weten over cookies of het aanpassen van uw cookie-instellingen, lees dan het Vattenfall cookiebeleid;
 • ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT omgeving;
 • het voorkomen, opsporen van fraude en het doen audits/onderzoeken;
 • om te voldoen aan wet-en regelgeving; Vattenfall is op grond van verschillende wetten en regels verplicht persoonsgegevens te verwerken, zoals voor de Belastingdienst (btw, Energiebelasting) en in sommige gevallen te verstrekken aan derden, zoals aan de politie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek of aan een toezichthouder;
 • het verstrekken van persoonsgegevens aan de netbeheerder die verantwoordelijk is voor de aansluiting en transport van elektriciteit en/of gas. Deze verstrekking vindt dan plaats in overleg met u met als doel het installeren van een laadbox voor u ter uitvoering van ons contract;
 • schuldhulpverlening; wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan een schuldhulpinstantie zoals de gemeente. Dit doen wij niet zonder uw toestemming of dat u daarover geïnformeerd bent;
 • accountantscontrole;
 • bij fusies en overnames;

Vattenfall verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan bedrijven ten behoeve van hun eigen commerciële en marketing doeleinden.

 

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Vattenfall verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de hieronder vermelde wettelijke grondslagen:

Uitvoering van de overeenkomst: voor onder meer de aanvraag van een product of dienst van Vattenfall en het versturen van een factuur hebben wij uw persoonsgegevens nodig. 

Toestemming: bijvoorbeeld voor het uitlezen van de meterstanden van uw slimme meter hebben wij vooraf uw toestemming nodig.

De wet: Vattenfall is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan derden, zoals aan de politie ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek. Of aan de Belastingdienst ten behoeve van de aangifte (btw, Energiebelasting etc.).

Gerechtvaardigd belang: ter behartiging van onze belangen verwerken wij ook persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • waarborgen van de functionaliteit en veiligheid van onze netwerken;
 • fraude monitoring, preventie en detectie ten behoeve van risicomanagement en om de continuïteit en reputatie van het bedrijf te waarborgen; 
 • eventuele overdracht regelen, zoals fusie of een overname van het bedrijf(sonderdeel);
 • meeluisteren en opnemen van telefoongesprekken: voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden ter verbetering van de service/dienstverlening aan u;
 • het doen van klanttevredenheidsonderzoeken ter verbetering van onze producten en diensten en onze service aan u;

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bovenvermelde verwerkingen van uw persoonsgegevens waarvoor Vattenfall een gerechtvaardigd belang heeft. Stuur een mail via incharge@vattenfall.nl onder vermelding van de specifieke redenen van bezwaar alsmede de verwerking waarop het betrekking heeft.

Wij zullen dan beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Vattenfall om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens stoppen.

Om de contractuele verplichtingen met u na te komen en ten behoeve van een goede dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door:

 • Medewerkers van Vattenfall die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de door ons vastgestelde doelen, zoals de frontoffice en backoffice, financiële administratie en ook de IT afdeling ten behoeve van een goede beveiliging en functioneren van het netwerk. Medewerkers van onze interne audit afdeling ter controle of we compliant handelen met wet- en regelgeving. Ook medewerkers van het Zweedse bedrijf Vattenfall, waarvan Vattenfall deel uitmaakt kunnen hierbij betrokken zijn.

Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze dienstverlening aan u waaronder:

 • de netbeheerder die verantwoordelijk is voor uw aansluiting en het transport van elektriciteit en/of gas naar uw aansluiting;
 • installatiebedrijven die in opdracht van ons bij u werkzaamheden verrichten, zoals het plaatsen van een laadbox;
 • marktpartijen (laadpuntexploitanten en laadpas dienstverleners ) binnen de sector waar u met uw laadpas geladen heeft;
 • voor zover Vattenfall daartoe verplicht is volgens de wet, verstrekken wij ook persoonsgegevens aan de politie, toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de ACM, maar ook aan de Belastingdienst;
 • professionele adviseurs waaronder advocaten, accountants, auditors;
 • callcenterbedrijven: om ons te helpen vragen en verzoeken van u te beantwoorden. Ook kunnen we deze bedrijven inschakelen om marketing en sales activiteiten uit te voeren;
 • incassobureaus en deurwaarders of bewindvoerders: bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een incassobureau of deurwaarder dan wel samenwerken met een bewindvoerder;
 • onderzoeks- en statistische bureaus die in opdracht van ons en/of lokale overheden onderzoek doen naar het gebruik van de laad netwerken in Nederland.
 • aanbieders van middelen om onze producten te verbeteren, zoals Google Firebase voor onze app.

Voor zover deze derde partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, heeft Vattenfall duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Indien Vattenfall werkt met een derde partij buiten Europa, dan worden passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens overeengekomen binnen de wettelijke vereisten voor internationale doorgifte van persoonsgegevens. Zo maken we gebruik van de standaardbepalingen voor gegevensbescherming goedgekeurd door de Europese Commissie of worden persoonsgegevens verwerkt in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Een adequaatheidsbesluit wordt door de Europese Commissie gegeven aan een land met een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming als de landen in Europa.

Wilt u meer informatie over de passende waarborgen die Vattenfall biedt bij een internationale overdracht van persoonsgegevens, dan kunt u een mail sturen naar data.protection.netherlands@vattenfall.nl onder vermelding van ‘internationale doorgifte van persoonsgegevens’.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze contractuele verplichtingen tot het leveren van een product en/of dienst met u na te komen en u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Vattenfall.

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om inzage in uw persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Via e-mail: incharge@vattenfall.nl

Telefonisch: + 31 (0)88 363 79 91

Ook is het mogelijk om een brief of mail sturen. Vraag in deze brief of mail om inzage in uw persoonsgegevens. Zet in uw brief of mail uw naam, adres en telefoonnummer.

Stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Vattenfall vraagt u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer informatie zie Rijksoverheid.nl.

Via deze link kan u Een brief sturen of contact met ons opnemen. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt. Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan kun u een brief of mail aan Vattenfall sturen waarin uw aangeeft welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Vattenfall vraagt u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer informatie zie Rijksoverheid.nl.

Via deze link kan u Een brief sturen of contact met ons opnemen. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering omdat Vattenfall verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan kun u een brief of mail aan Vattenfall sturen waarin u een beroep doet op het recht van verwijderen.

Stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Vattenfall vraagt u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat verkeerde persoonsgegevens worden verwijderd. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer informatie zie Rijksoverheid.nl.

Via deze link kan u Een brief sturen of contact met ons opnemen. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Vattenfall in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. Vattenfall zal in sommige gevallen uw persoonsgegevens voor een bepaalde tijd niet verwerken. Dit kan als u hierom vraagt en wel in de volgende gevallen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; als u nog geen reactie heeft ontvangen op uw verzoek tot rectificatie of bezwaar 2) indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zou moeten worden, maar u geen verwijdering wenst; 3) indien Vattenfall de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan kun u een brief of mail aan Vattenfall sturen waarin uw aangeeft welke verwerkingen van uw persoonsgegevens door Vattenfall moet worden beperkt en om welke reden.

Stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Vattenfall vraagt u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer informatie zie Rijksoverheid.nl.

Via deze link kan u Een brief sturen of contact met ons opnemen. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

U heeft het recht om de door u aan Vattenfall verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbaar vorm. In deze vorm kunt u de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens u uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van u nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens u opvraagt.

Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst.

Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan kun u een e-mail aan Vattenfall sturen waarin u aangeeft welke verwerkingen van uw persoonsgegevens door Vattenfall moet worden beperkt en om welke reden.

Stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Vattenfall vraagt u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer informatie zie Rijksoverheid.nl.

Via deze link kan u Een brief sturen of contact met ons opnemen. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Goed om te weten:

Bij ons zijn uw persoonlijke gegevens in goede handen.

Vattenfall heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de Vattenfall-organisatie. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden. Houd uw wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Tips

 • Wees alert op ‘phishing’: Medewerkers van Vattenfall zullen u nooit naar uw wachtwoorden vragen via email of langs andere weg. Ook zullen wij u niet spontaan bellen om uw persoonlijke gegevens te vragen.
 • Houd uw apparaten waarop u met uw persoonlijke gegevens werkt voldoende beveiligd door regelmatig de door de fabrikant aangeboden updates te installeren en gebruik te maken van zogenaamde anti-virus voorzieningen tegen kwaadaardige software.
 • Wij raden u ten zeerste af om uw apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’, omdat dit de beveiliging ervan grotendeels teniet doet.

Voor meer tips, kijk op www.veiliginternetten.nl

Het Bel-me-niet Register stelt zich tot doel om irritatie bij consumenten over ongevraagde telemarketing te verminderen. U kunt uw telefoonnummer(s) inschrijven in het Bel-me-niet Register. Daarna mogen bedrijven u niet meer telefonisch benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden, tenzij u klant bent (geweest) van het betreffende bedrijf, of heeft gevraagd om de telefonische communicatie. Kijk voor meer informatie over het Bel-me-niet Register op www.bel-me-niet.nl.

Vattenfall heeft een Data Protection officer aangesteld, die advies aan de organisatie geeft en toezicht houdt op de naleving van de privacy wet-en regelgeving binnen Vattenfall.

Heeft u vragen over dit privacy-statement of over de wijze waarop Vattenfall met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Vattenfall, bereikbaar via het mailadres: data.protection.netherlands@vattenfall.nl.
Ook kunt u bij de Data Protection Officer een klacht indienen over de wijze waarop Vattenfall uw persoonsgegevens verwerkt. Het is ook mogelijk, een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Contact), indien u (bijv.) van mening bent dat uw klacht niet op zorgvuldige wijze door Vattenfall is afgehandeld.